لغات مشابه
pricing policy : بازرگانى : سياست قيمت گذارى

prick : خراش سوزن ،زخم بقدر سرسوزن ،جزء کوچک چيزى ،هدف ،منظور،نقطه نت موسيقى ،چيزخراش دهنده(مثل نوک سوزن)،خار،تيغ ،نيش ،الت ذکور،راست ،شق ،خليدن ،باچيز نوک تيز فروکردن ،خراش دادن ،با سيخونک بحرکت واداشتن ،تحريک کردن ،ازردن

prick eared : راست گوش

pricker : سيخ زننده

pricket : شمعدان شاخه دار،شمع مخصوص شمعدان ،گوزن راست شاخ نر دوساله ،مناره

pricket sister : گوزن ماده دو ساله

prickle : تير کشيدن

prickleback : کلمه ماهى ،کولمه ماهى

prickliness : پر خارى ،حالت چيز خاردار،زنندگى

prickling : احساس سوزن سوزنى يا تيغ تيغى ،زننده ،سوزش دار

prickly : خاردار

prickly a : لنگر

prickly heat : عرق سوز

prickly pear : يکجور انجير هندى خاردار

prickly sensation : سوزک

pricks of conscience : سرزنش ها يا نيش هاى وجدان

pride : برتني , غيرت , غرور , تفرعن , تفاخر کردن , فخر , فخر کردن , فخرکردن , کبر , سربلندي , سبب مباهات , مغرورانه

pride ful : مغرور،باد درسر،تکبراميز،متکبر،جاه فروش

pride of the morning : مه يا باران بامداد

prideful : پرمباهات

prideless : بى تکبر،بى غرور

pridicate calculus : حساب مسندات

prier : )=pryer(ادم کنجکاو،فضول

priest : روحاني , مچتهد , پدر روحاني , کشيشي کردن

priest ridden : زير نفوذ کشيشان قرار گرفته منکوب کشيشان

priestcraft : کشيش بازى ،ملا بازى ،اخوندبازى ،دکانى که کشيش هاو ملاهادران بازى مى کنند

priestess : کشيشه ،کاهنه

priesthood : کشيش بودن , مقام کشيش

priestlike : کشيش وار،کاهن وار

priestliness : کشيش مابى ،کاهن مابى

priestly : در خور کشيش يا کاهن ،مانند کشيش يا کاهن ،وابسته به کشيش يا کاهن

prifix : قبلا تعيين کردن ،در جلو چيزى قرار دادن ،پيشوند،عنوان قبل از اسم شخص

prig : نکته گير , ميخ کوچک , شخص منفور

priggery : علم فروشى ،خود بينى ،عجب

priggish : سخت گير

priggishness : علم فروشى ،خودبينى ،عجب

priggism : دزد خويى ،اندک بينى ،تعصب سخت مذهبى priggery( نيزگفته ميشود)

prill : بصورت کپسول دراوردن ،سيال وجارى ساختن ،قرص استوانه اى شکل

prim : نوار ابيض , ياسم

prim buffa : سردسته بازيگران يا خوانندگان زنانه در کمدى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: