لغات مشابه
pricker : سيخ زننده

pricket : شمعدان شاخه دار،شمع مخصوص شمعدان ،گوزن راست شاخ نر دوساله ،مناره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: