لغات مشابه
pricker : سيخ زننده

pricket : شمعدان شاخه دار،شمع مخصوص شمعدان ،گوزن راست شاخ نر دوساله ،مناره

pricket sister : گوزن ماده دو ساله

prickle : تير کشيدن

prickleback : کلمه ماهى ،کولمه ماهى

prickliness : پر خارى ،حالت چيز خاردار،زنندگى

prickling : احساس سوزن سوزنى يا تيغ تيغى ،زننده ،سوزش دار

prickly : خاردار

prickly a : لنگر

prickly heat : عرق سوز

prickly pear : يکجور انجير هندى خاردار

prickly sensation : سوزک

pricks of conscience : سرزنش ها يا نيش هاى وجدان

pride : برتني , غيرت , غرور , تفرعن , تفاخر کردن , فخر , فخر کردن , فخرکردن , کبر , سربلندي , سبب مباهات , مغرورانه

pride ful : مغرور،باد درسر،تکبراميز،متکبر،جاه فروش

pride of the morning : مه يا باران بامداد

prideful : پرمباهات

prideless : بى تکبر،بى غرور

pridicate calculus : حساب مسندات

prier : )=pryer(ادم کنجکاو،فضول

priest : روحاني , مچتهد , پدر روحاني , کشيشي کردن

priest ridden : زير نفوذ کشيشان قرار گرفته منکوب کشيشان

priestcraft : کشيش بازى ،ملا بازى ،اخوندبازى ،دکانى که کشيش هاو ملاهادران بازى مى کنند

priestess : کشيشه ،کاهنه

priesthood : کشيش بودن , مقام کشيش

priestlike : کشيش وار،کاهن وار

priestliness : کشيش مابى ،کاهن مابى

priestly : در خور کشيش يا کاهن ،مانند کشيش يا کاهن ،وابسته به کشيش يا کاهن

prifix : قبلا تعيين کردن ،در جلو چيزى قرار دادن ،پيشوند،عنوان قبل از اسم شخص

prig : نکته گير , ميخ کوچک , شخص منفور

priggery : علم فروشى ،خود بينى ،عجب

priggish : سخت گير

priggishness : علم فروشى ،خودبينى ،عجب

priggism : دزد خويى ،اندک بينى ،تعصب سخت مذهبى priggery( نيزگفته ميشود)

prill : بصورت کپسول دراوردن ،سيال وجارى ساختن ،قرص استوانه اى شکل

prim : نوار ابيض , ياسم

prim buffa : سردسته بازيگران يا خوانندگان زنانه در کمدى

prim donna : سر دسته زنهاى خواننده در اپرا

prim ry truths : حقايق اوليه يانخستين

prima : عمده ،اول

prima ballerina : هنرپيشه اول بالت

prima donna : خواننده برجسته زن اپرا يا کنسرت

prima materia : روانشناسى : هيولاى اولى

primacord : علوم نظامى : فتيله انفجارى

primacy recency effect : روانشناسى : اثر تقدم - تاخر

primafacie : در نظر اول ،در بادى امر،قابل قبول ،موجه نما

primal horde : روانشناسى : رمه اغازين

primal scene : روانشناسى : صحنه اغازين

primarily : مقدمتا"،اصولا"

primary : عمده , ابتدايي , بدوي , اوليه

primary amentia : روانشناسى : نقص عقل نخستين

primary anxiety : روانشناسى : اضطراب نخستين

primary armament : علوم نظامى : جنگ افزار اصلى

primary body : علوم هوايى : جسم اوليه

primary cell : الکترونيک : پيل ساده

primary center : مرکز اوليه

primary circuit : الکترونيک : مدار ورودى

primary cluster : کامپيوتر : تشکيل ورودى هاى يک جدول در اطراف يک خانه منفرد جدول

primary coil : الکترونيک : پيچک راه انداز

primary colours : رنگهاى اصلى

primary consumers : زيست شناسى : مصرف کنندگان نخستين

primary current : الکترونيک : جريان ورودى

primary drive : روانشناسى : سائق نخستين

primary electron : الکترونيک : الکترون اوليه

primary emission : الکترونيک : صدور اوليه

primary facts : حقايق اوليه

primary group : روانشناسى : گروه نخستين

primary hypertension : ورزش : افزايش اوليه فشار خون

primary industries : بازرگانى : صنايع اوليه

primary investment : بازرگانى : سرمايه گذارى اوليه

primary key : کامپيوتر : کليد اوليه

primary masses : عمران : نقاط مادى اوليه

primary mental abilities : روانشناسى : تواناييهاى عقلى نخستين

primary mental deficiency : روانشناسى : عقب ماندگى ذهنى نخستين

primary mission : علوم نظامى : ماموريت اصلى

primary motivation : روانشناسى : انگيزش نخستين

primary needs : روانشناسى : نيازهاى نخستين

primary personality : روانشناسى : شخصيت نخستين

primary planets : سيارات عمده ،سيارات کبار

primary process thinking : روانشناسى : انديشيدن در فرايند نخستين

primary processes : روانشناسى : فرايندهاى نخستين

primary productivity : زيست شناسى : فراوردگى نخستين

primary projection area : روانشناسى : ناحيه فرافکنى نخستين

primary reciever : ورزش : دريافت کننده توپ که هدف اصلى پاس است

primary reinforcement : روانشناسى : تقويت نخستين

primary reinforcer : روانشناسى : تقويت کننده نخستين

primary sensory area : روانشناسى : ناحيه حسى نخستين

primary standard : شيمى : استاندارد اوليه

primary standard grade : شيمى : خلوص استاندارد اوليه

primary storage unit : کامپيوتر : واحد انبارش اوليه

primary tenses : زمانها ياصلى و گذشته و ماضى قريب و ماضى بعيد

primary vowel sounds : صداهاى اصلى

primary winding : الکترونيک : سيم پيچ ورودى

primary wire : الکترونيک : سيم ورودى

primary zones : روانشناسى : نواحى نخستين

primate : کشيش ارشد

primate of all england : سراسقف که بزرکترين مقام روحانى انگليس را داراست

primate of england : سر اسقفYORK

primates : پستانداران عالي

prime : درجه يک

prime contract : علوم نظامى : قرارداد اصلى

prime costs : معمارى : هزينه هاى اوليه

prime facie evidence : بازرگانى : قرائن ظاهرى

prime implicant : عمده دلالت کننده

prime membrane lining : معمارى : پوشش اسفالتى با روش قير پاشى

prime minister : لصدراعظم , رئيس الوزراء , رئيس الوزرائ , نخست وزيري , نخست وزير

prime ministership : نخست وزيرى

prime of life : عنفوان

prime rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره ترجيحى

prime shift : کامپيوتر : نوبت اول

prime vertical circle (pv,circle) : علوم دريايى : دايره قائم اصلى

primely : بطور اعلى ،خيلى خوب

primeness : اعلايى ،خوبى

primer : کتاب الفباء , مبادي اوليه , بتونه

primer seat : علوم نظامى : مقر چاشنى

primeral borth : شيمى : ابگوشت اوليه

primery battery : علوم مهندسى : باطرى اوليه

primery citcuit : علوم مهندسى : مدار اوليه

primery current : علوم مهندسى : جريان اوليه

primery obligation : بازرگانى : تعهدات اوليه

primery terminal : علوم مهندسى : ترمينال اوليه

primeur : نوبر،اخبارزودرس

primeval : پيشين ،اوليه ،بسيار کهن ،باستانى

primigenial : نخست پيدا شده ،ابتدائى

priming : آستر کاري

priming layer : شيمى : لايه استرى

priming spark plug : الکترونيک : شمع موتور پيش پر شونده

primipara : داراى يک اولاد،زنى که شکم اولش است

primiparity : يک اولادى

primiparous : داراى يک اولاد

primitive : ابتدايي , اوليه

primitive cell : شيمى : سلول واحد ابتدايى

primitive data type : کامپيوتر : ساده ترين شکل داده

primitive element : کامپيوتر : عنصر اوليه

primitive man : انسان اوليه

primitive society : روانشناسى : جامعه ابتدايى

primitively : بطور قديمى يا بدوى

primitiveness : بدويت ،کهنگى

primitivism : بدويت , توحش

primitivization : روانشناسى : ابتدايى شدن

primly : از روى دقت و خودنمائى

primness : دقت ،خودنمائى ،خودگيرى

primo : اولا،ابتدايى

primogenitor : اجداد،نياکان

primogenitors : نياکان پيشين ،اجداد اوليه

primogeniture : ارشديت

primordial : اصل نخستين , عنصر نخستين

primordial image : روانشناسى : صورت ازلى

primordiality : بدويت ،قدمت بسيار،اصالت ،اصليت

primordially : بطور بدوى يا اصلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1