لغات مشابه
prime : درجه يک

prime contract : علوم نظامى : قرارداد اصلى

prime costs : معمارى : هزينه هاى اوليه

prime facie evidence : بازرگانى : قرائن ظاهرى

prime implicant : عمده دلالت کننده

prime membrane lining : معمارى : پوشش اسفالتى با روش قير پاشى

prime minister : لصدراعظم , رئيس الوزراء , رئيس الوزرائ , نخست وزيري , نخست وزير

prime ministership : نخست وزيرى

prime of life : عنفوان

prime rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره ترجيحى

prime shift : کامپيوتر : نوبت اول

prime vertical circle (pv,circle) : علوم دريايى : دايره قائم اصلى

primely : بطور اعلى ،خيلى خوب

primeness : اعلايى ،خوبى

primer : کتاب الفباء , مبادي اوليه , بتونه

primer seat : علوم نظامى : مقر چاشنى

primeral borth : شيمى : ابگوشت اوليه

primery battery : علوم مهندسى : باطرى اوليه

primery citcuit : علوم مهندسى : مدار اوليه

primery current : علوم مهندسى : جريان اوليه

primery obligation : بازرگانى : تعهدات اوليه

primery terminal : علوم مهندسى : ترمينال اوليه

primeur : نوبر،اخبارزودرس

primeval : پيشين ،اوليه ،بسيار کهن ،باستانى

primigenial : نخست پيدا شده ،ابتدائى

priming : آستر کاري

priming layer : شيمى : لايه استرى

priming spark plug : الکترونيک : شمع موتور پيش پر شونده

primipara : داراى يک اولاد،زنى که شکم اولش است

primiparity : يک اولادى

primiparous : داراى يک اولاد

primitive : ابتدايي , اوليه

primitive cell : شيمى : سلول واحد ابتدايى

primitive data type : کامپيوتر : ساده ترين شکل داده

primitive element : کامپيوتر : عنصر اوليه

primitive man : انسان اوليه

primitive society : روانشناسى : جامعه ابتدايى

primitively : بطور قديمى يا بدوى

primitiveness : بدويت ،کهنگى

primitivism : بدويت , توحش

primitivization : روانشناسى : ابتدايى شدن

primly : از روى دقت و خودنمائى

primness : دقت ،خودنمائى ،خودگيرى

primo : اولا،ابتدايى

primogenitor : اجداد،نياکان

primogenitors : نياکان پيشين ،اجداد اوليه

primogeniture : ارشديت

primordial : اصل نخستين , عنصر نخستين

primordial image : روانشناسى : صورت ازلى

primordiality : بدويت ،قدمت بسيار،اصالت ،اصليت

primordially : بطور بدوى يا اصلى

primordium : مرحله نخست

primp : مزين ساختن ،اراستن ،مرتب ومنظم ساختن

primrose : (گ.ش ).پامچال ،زهر الربيع ،پر نشاط،زرد کمرنگ ،پامچال چيدن

primrose path : راه عيش وخوشى ،راه تسليم ورضا

primula : ( )=primrose(گ.ش ).گل پامچال

primum mobile : محرک اصلي , آسمان دهم

primus : شخص ياچيز درجه اول ،چراغ خوراک پزى

prince : بيگ , شاهزاده , شاهپور , پرنس , شاهزاده بودن , سروري کردن , امير , ملکزاده , فرمانرواي مطلق

prince bishop : شاهزاده اسقف

prince consort : شوهر ملکه

prince of darkness : (لقب ) اهريمن يا شيطان

prince of historians : سلطان مورخين ،سلطان المورخين

prince of the blood : شاهزاده اصيل

prince of wales : وليعهد ذکور وارث تاج وتخت انگليس

prince regent : شاهزاده نايب السلطنه

prince royal : (لقب ) پسر ارشد پادشاه انگليس

princedom : شاهزادگي

princekin : )princelet(شاهزاده کم اهميت وگمنام

princelet : )princekin(شاهزاده کم اهميت وگمنام

princelike : شاهزاده وار

princeliness : رفتار شاهزاده وار يا شاهوار،زندگى مجلل ،اسراف ،شکوه ،تجمل

princeling : شاهزاده کوچک ،شاهزاده پايين رتبه

princely : شاهزاده وار،درخور شاهزادگان ،با شکوه ،شاهانه ،شاهوار،ملوکانه

princeship : شاهزادگي , وليعهدي

princess : شاهزاده خانم , شاهدخت , شاهزاده , همسر شاهزاده

princess of the blood : دختر يا نوه پادشاه

princess regent : شاهزاده خانمى که نيابت سلطنت راعهده دارباشد،زن شاهزاده بايب السلطنه

princesse : شاهزاده خانم , همسر شاهزاده

princessroyal : (لقب ) بزرگترين دختر پادشاه انگليس

principal : مضمون عنه , مدير مدرسه , مظمون عنه

principal and interest : اصل پول و بهره

principal and profit : (سر )مايه و سود

principal axis of inertia : معمارى : محور اصلى ماند

principal balustre : معمارى : زير ستون

principal cause : علت اصلى ،جهت عمده

principal centre of affairs : قانون ـ فقه : مرکز مهم امور

principal challenger : قانون ـ فقه : رد عضو هيات منصفه با دليل قابل قبول

principal clause : قضيه اصلى

principal components method : روانشناسى : روش مولفه هاى اصلى

principal contractor : معمارى : پيمانکار اصلى

principal in the first degree : مجرم اصلى

principal line : علوم نظامى : خط رابط نقاط اصلى در روى عکس هوايى خط رابط

principal of a school : مدير اموزشگاه

principal of domestic jurisdiction : قانون ـ فقه : اصل صلاحيت ملى

principal parts : (در افعال انگليسى )قسمتهاى اصلى زمانهاى فعل که ساير زمانها را از ان ميسازند

principal planets : علوم دريايى : سيارات اصلى

principal port (usn) : علوم دريايى : - main port )RN(

principal punishment : قانون ـ فقه : مجازات اصلى

principal reason : قانون ـ فقه : علت اصلى

principal town : شهر عمده

principality : قلمرو شاهزاده

principally : اساسا"،بيشتر

principalship : رياست

principium : اصل عمده واساسى ،اس اساس ،اصل ،پايه

principle : اصل , ناموس , قاعده کلي , عنصر

principle energy level : شيمى : تراز انرژى اصلى

principle incentive : انگيزه عمده

principle of equal advantage : بازرگانى : اصل مزيت برابر

principle of equipartition of energy : شيمى : اصل همبخشى انرژى

principle of microscopic reversibility : شيمى : اصل برگشت پذيرى ميکروسکوپى

principle of miximum overlap : شيمى : اصل حداکثر همپوشانى

principle of permissibility : قانون ـ فقه : اصالت الجواز

principle of separation of powers : قانون ـ فقه : اصل تفکيک قوا

principle of superposition : شيمى : اصل بر هم نهى

principle of validity : قانون ـ فقه : اصالت الصحه

principle point : عمران : مبداء اصلى

principled : داراى اصول وعقايد،اصولى ،پاى بند اصول

principles : اصول ارباب , نواميس , اصول , اصول رعيتي

principles of economy : اصول اقتصاد

principles of religion : اصول مذهب

princock : جوان جلف

princox : جوان جلف

prineipal parts(of a verb) : اصول فعل

prink : خود ارايى کردن ،خود نمايى کردن ،اراستن ،صاف کردن ،راست کردن

print : بچاپ رساندن , چاپ زدن , ماشين کردن , منتشر کردن , چاپ کردن

print letters : دستخطى که مانند چاپ يا حروف چاپى باشد

print bar : کامپيوتر : ميله چاپ

print chain : زنجير چاپ

print chart : کامپيوتر : فرمى که براى شرح قالب گزارش خروجى از يک چاپگر بکار مى رود

print control character : کامپيوتر : کاراکتر کنترل چاپ

print controller : کامپيوتر : کنترل کننده چاپ

print density : کامپيوتر : تراکم چاپ

print dress : جامه چيت ،لباس چيتى

print drum : طبله چاپ

print element : کامپيوتر : عنصر چاپ

print hammer : چکش چاپ

print hand : دستخطى که مانندچاپ يا حروف چاپى باشد

print layout sheet : کامپيوتر : ورقه طرح چاپ

print quality : کامپيوتر : کيفيت چاپ

print queue : کامپيوتر : صف چاپ

print shop : کامپيوتر : بسته گرافيکى ساده که چندين خدمت چاپى را بخوبى انجام مى دهد

print spooling progarm : کامپيوتر : برنامه رديف کننده چاپ

printability : شايستگى براى چاپ

printable : قابل چاپ

printed : چاپي , چاپ شده

printed version : نسخه چاپي

printed wiring : الکترونيک : سيمکشى چاپى

printer : چاپچي , چاپگر

printer driver : کامپيوتر : برنامه راه انداز چاپگر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)
دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه
دانلود پاورپوینت مدیریت بر مبنای فعالیت
دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر
دانلود پاورپوینت مدیریت تکنولوژی
"دانلود پاورپوینت تاریخچه، مفاهیم و الگوهای مدیریت استراتژیک"
دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه (MSP)
دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه
دانلود پاورپوینت طراحی و توسعه محصول
دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر
کتاب سیم‌کشی برق ساختمان‌های تجاری ویرایش پانزدهم (جدیدترین نسخه)
دانلود آموزش سرماکینزی
دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک
دانلود جزوه درس الگوریتمهای موازی دکتر سعید پارسا + حل تمرینات
پاسخ پرسش های کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید
4 دوره سوالات پداگوژی عمومی (مربیگری- فنون تدریس) فنی حرفه ای با پاسخ
سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی
دانلود کاربردی ترین فایل های آموزش فلوئنت و گمبیت به زبان فارسی
دانلودمجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره اول