لغات مشابه
prime contract : علوم نظامى : قرارداد اصلى

prime costs : معمارى : هزينه هاى اوليه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: