لغات مشابه
prime facie evidence : بازرگانى : قرائن ظاهرى

prime implicant : عمده دلالت کننده

prime membrane lining : معمارى : پوشش اسفالتى با روش قير پاشى

prime minister : لصدراعظم , رئيس الوزراء , رئيس الوزرائ , نخست وزيري , نخست وزير

prime ministership : نخست وزيرى

prime of life : عنفوان

prime rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره ترجيحى

prime shift : کامپيوتر : نوبت اول

prime vertical circle (pv,circle) : علوم دريايى : دايره قائم اصلى

primely : بطور اعلى ،خيلى خوب

primeness : اعلايى ،خوبى

primer : کتاب الفباء , مبادي اوليه , بتونه

primer seat : علوم نظامى : مقر چاشنى

primeral borth : شيمى : ابگوشت اوليه

primery battery : علوم مهندسى : باطرى اوليه

primery citcuit : علوم مهندسى : مدار اوليه

primery current : علوم مهندسى : جريان اوليه

primery obligation : بازرگانى : تعهدات اوليه

primery terminal : علوم مهندسى : ترمينال اوليه

primeur : نوبر،اخبارزودرس

primeval : پيشين ،اوليه ،بسيار کهن ،باستانى

primigenial : نخست پيدا شده ،ابتدائى

priming : آستر کاري

priming layer : شيمى : لايه استرى

priming spark plug : الکترونيک : شمع موتور پيش پر شونده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود پاورپوینت پسماند فضولات دامی و نیروگاه های بیوگاز
دانلود دانلود پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده
دانلود پاورپوینت انواع سنسورهای ربات ها
دانلود پاورپوینت چگونگی موروثی شدن اختلال هاي ژنتيكي
دانلود دانلود پاورپوینت نیروگاه های هسته ای و ضایعات آن
دانلود دانلود پاورپوینت نیرو دینامیک حرکت
دانلود دانلود پاورپوینت نور و رنگ
دانلود دانلود پاورپوینت نگاهی بر تاریخچه انرژی
دانلود پاورپوینت درمورد شهادت آب
دانلود پاورپوینت درمورد شهادت آب
دانلود پاورپوینت درمورد شهادت آب
دانلود پاورپوینت درباره اختلالات فشارخون در دوران بارداری
دانلود پاورپوینت درمورد شهادت آب
دانلود دانلود پاورپوینت نقش حلال در سنتز مواد آلی
دانلود پاورپوینت درمورد شهادت آب
دانلود دانلود پاورپوینت نقد و بررسی زمین ساخت
دانلود دانلود پاورپوینت نظریه آفرینش ذرات جرم دار از هیگز
دانلود دانلود پاورپوینت میکروسکوپ الکترونی عبوری
دانلود دانلود پاورپوینت میکروسکوپ الکترونی روبشی