لغات مشابه
prime implicant : عمده دلالت کننده

prime membrane lining : معمارى : پوشش اسفالتى با روش قير پاشى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: