لغات مشابه
prison : زندان , محبس , وابسته به زندان , زندان کردن , هلفدان

prison bird : کسيکه زندان خانه او شده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: