لغات مشابه
prison : زندان , محبس , وابسته به زندان , زندان کردن , هلفدان

prison bird : کسيکه زندان خانه او شده است

prison breaker : قانون ـ فقه : زندان گريز

prison breaking : زندان گريزى

prison psychosis : روانشناسى : روان پريشى زندان

prisoner : حبسي , بندي , زنداني

prisoner at the bar : کسيکه در نزد دادگاه متهم است ،متهم

prisoners : زندانیان

prisoners bars : بازى گرگم به هوا

prisoners base : بازى گرگم بهوا

prisoners of state : زندانيان سياسى ،محبوسين سياسى

prissy : اراسته ،مرتب ،تروتميز،مرديا جوان زن صفت

prithee : لطفا

Prithvi : پريتهوي

privacy : پوشيدگي

privacy act of 1974 : کامپيوتر : قانونى که در کنگره امريکا براى منظم کردن ذخيره داده در پايگاههاى داده اژانس فدرالى به تصويب رسيد

privacy between husband and wife : قانون ـ فقه : خلوت بين زن و شوهر

privat docent or zent : اموزگارمجازدردانشگاه که که مواجب ازدانشجويان مى گيرد

private : اختصاصي , خصوصي , تابين , خاص , شخصي

private agreement : قانون ـ فقه : قرارداد خصوصى

private benefits : بازرگانى : منافع خصوصى

private borrowing : بازرگانى : استقراض خصوصى

private branch exchange : کامپيوتر : مبادله انشعاب خصوصى

private brench exchange switchboard : علوم مهندسى : مرکز سوئيچينگ فرعى

private broadcasting : الکترونيک : پخش برنامه خصوصى

private company : شرکت خاص

private consumption : بازرگانى : مصرف خصوصى

private corporation : قانون ـ فقه : شرکت خصوصى

private cost : بازرگانى : هزينه خصوصى

private d. : کسيکه دست مزد گرفته درکارويژه ايى کاريا اگاهى مى کند

private debt : بازرگانى : بدهى خصوصى

private deed : بازرگانى : سند خصوصى

private detective : قانون ـ فقه : کاراگاه خصوصى

private employees : بازرگانى : کارکنان خصوصى

private endowment : قانون ـ فقه : وقف خاص

private enterprises : بازرگانى : موسسات خصوصى

private finance : بازرگانى : ماليه خصوصى

private house : منزل شخصي

private international law : قانون ـ فقه : حقوق بين الملل خصوصى

private joint stock company : قانون ـ فقه : شرکت سهامى خاص

private lodge : جايگاه اختصاصي

private motive : قانون ـ فقه : غرض شخصى

private nuisance : قانون ـ فقه : هتک حرمت منازل و املاک

private ownership : بازرگانى : مالکيت خصوصى

private part : عورت

private parts : شرمگاه

private place : خلوتگاه

private property : ملک اربابي

private rate of discount : بازرگانى : نرخ تنزيل خصوصى

private rate of return : بازرگانى : نرخ بازده خصوصى

private road : قانون ـ فقه : شارع خاص

private saving : بازرگانى : پس انداز خصوصى

private school : مدرسه ملي

private sector : بخش خصوصي

private session : قانون ـ فقه : جلسه غير علنى

private siding : علوم مهندسى : سايدينگ يا دوراهى ويژه راه اهن

private talk : گفتگوى محرمانه ،صحبت خصوصى

private treaty : معامله خصوصي

private tutor : معلم سرخانه , معلم منزل

privateering : قانون ـ فقه : شرکت کشتيهاى غير نظامى در جنگ دريايىpiracy

privately : محرمانه ،بطور خصوصى

privately leased line : کامپيوتر : خط اجاره اى خصوصى

privation : حرمان , محروم سازي

privative : تحريمي

privative particles : ادوات سلب ،ادوات نفى

privatively : از راه سلب يانفى ،بطور سالب ،چنانکه نفى يا استثنا کند

privatize : خصوصي کردن

privet : (گ.ش ).برگنو،مندارچه)Ligustrum vulgare(

priviege : امتياز،حق ويژه

privieged : ممتاز

privieged operation : عمل ممتاز

privieged program : برنامه ممتاز

privilege : امتياز , مصونيت

privilege cab : درشگه کرايه اى که حق دارد در جاهاى خصوصى بايستد

privilege frome arrest : قانون ـ فقه : مصونيت از توقيف

privilege of paliament : قانون ـ فقه : مصونيت پارلمانى

privileged : ممتاز , مصون

privileged instruction : کامپيوتر : دستورالعمل ممتاز

privileged share : قانون ـ فقه : سهم ممتاز

privileged shareholder : قانون ـ فقه : سهامدار ممتازه

privileged shares : سهام ممتاز( يا مقدم)

privileges : امتياز

privily : نهانى ،محرمانه ،مخفيانه

privity : امر سري , امر خصوصي

privity in contract : انحصار نتيجه پيمانى به طرفين ان پيمان

privity of a contract : بازرگانى : مسئووليت طرفين قرارداد

privy : محرم اسرار

privy council : قانون ـ فقه : هيات مشاورين سلطنتى

privy councillor : عضو هيئت رايزنان سلطنتى

privy or sealed : رايى که در غياب دادگاه بمديردفتردادگاه اده ميشود

privy parts : شرمگاه ،عورت

privy purse : اعتبارمخصوص هزينه هاى خصوصى پادشاه

privy seal : مهر شخصى پادشاه( انگليس)

prize : مغتنم شمردن , انعام , جايزه

prize court : شعبه اى از دادگاه اداره نيروى دريايى که با امور....کاردارد

prize fellow : شاگردى که در امتحانات سر امد شده وامتيازى بعنوان جايزه باو داده اند

prize fight(ing) : جنگ با مشت براى گرفتن پول يا جايزه

prize man : جايزه بر

prize money : پولى که از فروش غنيمت دريايى بدست مى ايد

prize of war : قانون ـ فقه : کشتيها يا کالاهاى به غنيمت گرفته شده در بندر يا دريا در زمان جنگ

prize poem : شعرى که جايزه برده است

prize ring : گود مسابقه ،محل مسابقه مشت زنى

prizefight : مسابقه مشت زنى جايزه دار

prizefighting : مشت زنى حرفه يى

prizer : قيمت گذار

prizes : جوايز

prizewinner : برنده جايزه

pro : جنبه مثبت

pro forma : براى صورت ظاهر،از لحاظ ظاهر،منباب ظاهر،ظاهرى ،موقتى

pro hac vice : براى اين موقع

pro renata : بر حسب اقتضا،لدى الاقتضا،مقتضى

pro shop : ورزش : فروشگاه باشگاه حرفه اى

pro tan to : تا اين اندازه ،اين قدر

pro tempore : موقت ،موقتا

pro am : ورزش : مسابقه گلف بازيگران حرفه اى و اماتور

proa : )=prau(قايق پارويى وبادبانى اندونزى

proactive inhibition : روانشناسى : بازدارى پيش گستر

probabiliorism : عقيده باينکه بهر طرف بيشتر احتمال درستى دارد بايد روى اورد

probabilities : عمران : احتمالات

probability : امکان , احتمال

probability cost : بهاى احتمالى

probability curve : روانشناسى : منحنى احتمال

probability density function : روانشناسى : تابع چگالى احتمال

probability distribution : روانشناسى : توزيع احتمال

probability function : روانشناسى : تابع احتمال

probability learning : روانشناسى : يادگيرى احتمالاتى

probability limits : معمارى : حدود احتمالى

probability of collision : الکترونيک : احتمال برخورد

probability of ionization : الکترونيک : احتمال يونش

probability ratio : روانشناسى : بهر احتمال

probability sample : روانشناسى : نمونه احتمالاتى

probability table : روانشناسى : جدول احتمالات

probable : ملحوظ , امر احتمالي , محتمل , محتملالوقوع

probably : شايد , محتملا , احتمالا

probang : ميله گلو پاک کن جراحى

probate duty : قانون ـ فقه : هزينه تصديق وصيتنامه

probation : کار آموزي

probation order : قانون ـ فقه : دستور يا حکم تعليق مجازات

probational : )probation(ازمايش ،امتحان ،ازمايش حسن رفتار وازمايش صلاحيت ،دوره ازمايش و کار اموزى ،ارائه مدرک ودليل ،ازادى بقيد التزام

probationary : وابسته به التزام

probationer : عفو مشروط

probationership : ازمايش کارى ،کار اموزى

probatory : )probative(ازمايشى ،اکتشافى ،دال بر اثبات ،مشروط

Probe : جستجو

prober : کاوش کننده

proberbial : وابسته بضرب المثل

probing technique : روانشناسى : فن وارسى

probit : واحد قياس احتمالات امارى بر اساس حداقل انحراف از ميزان متوسط

probity : پاکدامنى ،راستى ،پيروى دقيق از اصول

problem : مسئله , اشکال , مساله , مشکل , مسأله , عقده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری