لغات مشابه
privet : (گ.ش ).برگنو،مندارچه)Ligustrum vulgare(

priviege : امتياز،حق ويژه

privieged : ممتاز

privieged operation : عمل ممتاز

privieged program : برنامه ممتاز

privilege : امتياز , مصونيت

privilege cab : درشگه کرايه اى که حق دارد در جاهاى خصوصى بايستد

privilege frome arrest : قانون ـ فقه : مصونيت از توقيف

privilege of paliament : قانون ـ فقه : مصونيت پارلمانى

privileged : ممتاز , مصون

privileged instruction : کامپيوتر : دستورالعمل ممتاز

privileged share : قانون ـ فقه : سهم ممتاز

privileged shareholder : قانون ـ فقه : سهامدار ممتازه

privileged shares : سهام ممتاز( يا مقدم)

privileges : امتياز

privily : نهانى ،محرمانه ،مخفيانه

privity : امر سري , امر خصوصي

privity in contract : انحصار نتيجه پيمانى به طرفين ان پيمان

privity of a contract : بازرگانى : مسئووليت طرفين قرارداد

privy : محرم اسرار

privy council : قانون ـ فقه : هيات مشاورين سلطنتى

privy councillor : عضو هيئت رايزنان سلطنتى

privy or sealed : رايى که در غياب دادگاه بمديردفتردادگاه اده ميشود

privy parts : شرمگاه ،عورت

privy purse : اعتبارمخصوص هزينه هاى خصوصى پادشاه

privy seal : مهر شخصى پادشاه( انگليس)

prize : مغتنم شمردن , انعام , جايزه

prize court : شعبه اى از دادگاه اداره نيروى دريايى که با امور....کاردارد

prize fellow : شاگردى که در امتحانات سر امد شده وامتيازى بعنوان جايزه باو داده اند

prize fight(ing) : جنگ با مشت براى گرفتن پول يا جايزه

prize man : جايزه بر

prize money : پولى که از فروش غنيمت دريايى بدست مى ايد

prize of war : قانون ـ فقه : کشتيها يا کالاهاى به غنيمت گرفته شده در بندر يا دريا در زمان جنگ

prize poem : شعرى که جايزه برده است

prize ring : گود مسابقه ،محل مسابقه مشت زنى

prizefight : مسابقه مشت زنى جايزه دار

prizefighting : مشت زنى حرفه يى

prizer : قيمت گذار

prizes : جوايز

prizewinner : برنده جايزه

pro : جنبه مثبت

pro forma : براى صورت ظاهر،از لحاظ ظاهر،منباب ظاهر،ظاهرى ،موقتى

pro hac vice : براى اين موقع

pro renata : بر حسب اقتضا،لدى الاقتضا،مقتضى

pro shop : ورزش : فروشگاه باشگاه حرفه اى

pro tan to : تا اين اندازه ،اين قدر

pro tempore : موقت ،موقتا

pro am : ورزش : مسابقه گلف بازيگران حرفه اى و اماتور

proa : )=prau(قايق پارويى وبادبانى اندونزى

proactive inhibition : روانشناسى : بازدارى پيش گستر

probabiliorism : عقيده باينکه بهر طرف بيشتر احتمال درستى دارد بايد روى اورد

probabilities : عمران : احتمالات

probability : امکان , احتمال

probability cost : بهاى احتمالى

probability curve : روانشناسى : منحنى احتمال

probability density function : روانشناسى : تابع چگالى احتمال

probability distribution : روانشناسى : توزيع احتمال

probability function : روانشناسى : تابع احتمال

probability learning : روانشناسى : يادگيرى احتمالاتى

probability limits : معمارى : حدود احتمالى

probability of collision : الکترونيک : احتمال برخورد

probability of ionization : الکترونيک : احتمال يونش

probability ratio : روانشناسى : بهر احتمال

probability sample : روانشناسى : نمونه احتمالاتى

probability table : روانشناسى : جدول احتمالات

probable : ملحوظ , امر احتمالي , محتمل , محتملالوقوع

probably : شايد , محتملا , احتمالا

probang : ميله گلو پاک کن جراحى

probate duty : قانون ـ فقه : هزينه تصديق وصيتنامه

probation : کار آموزي

probation order : قانون ـ فقه : دستور يا حکم تعليق مجازات

probational : )probation(ازمايش ،امتحان ،ازمايش حسن رفتار وازمايش صلاحيت ،دوره ازمايش و کار اموزى ،ارائه مدرک ودليل ،ازادى بقيد التزام

probationary : وابسته به التزام

probationer : عفو مشروط

probationership : ازمايش کارى ،کار اموزى

probatory : )probative(ازمايشى ،اکتشافى ،دال بر اثبات ،مشروط

Probe : جستجو

prober : کاوش کننده

proberbial : وابسته بضرب المثل

probing technique : روانشناسى : فن وارسى

probit : واحد قياس احتمالات امارى بر اساس حداقل انحراف از ميزان متوسط

probity : پاکدامنى ،راستى ،پيروى دقيق از اصول

problem : مسئله , اشکال , مساله , مشکل , مسأله , عقده

problem analysis : کامپيوتر : تجزيه و تحليل مسئله

problem behavior : روانشناسى : رفتار مشکل افرين

problem box : روانشناسى : جعبه مساله

problem checklist : روانشناسى : فهرست مشکلات

problem file : پرونده مسئله اى

problem oriented : مسئله گرا

problem plav : نمايشى که موضوع ان مسئله اى باشد

problem solving : کامپيوتر : حل مسئله

problem statement : کامپيوتر : حکم مسئله اى

problem(at)ist : کسى که مسائلى طرح ميکند

problematic : گيج کننده , غامض

problematic(al) : نامعلوم ،مشکوک ،احتمالى

problematical : گيج کننده

problematically : بطور مشکوک

problems : مسائل

proboscidean : )proboscidian(وابسته بخرطوم داران عاجدار،راسته پستانداران خرطوم دار

proboscidean or ian : خرطوم داران

proboscidian : )proboscidean(وابسته بخرطوم داران عاجدار،راسته پستانداران خرطوم دار

proboscis : خرطوم ،پوزه دراز،الت مکيدن حشره

proboscis monley : بوزينه دراز بينى

procaine : ()=novocaine(ش ).پروکئين ،نمک قليايى بيحس کننده

procedural : رويهگرا , رويهاي

procedural language : کامپيوتر : زبان رويه اى

procedural law : قانون ـ فقه : قانون شکلى

procedural statement : حکم رويه اى

procedure : پردازه , رويه , طرز کار

procedure declaration : کامپيوتر : اعلان رويه

procedure division : کامپيوتر : يکى از چهار قسمت اصلى برنامه کوبول

procedure manual : کامپيوتر : کتاب راهنماى رويه اى

procedure oriented : رويه گرا

procedure oriented language : کامپيوتر : زبان رويه گرا

procedure sign (prosign) : علوم نظامى : علايم ارسالى در شبکه قبل از شروع مکالمات

procedure word (proword) : علوم نظامى : کلماتى که قبل از شروع مکالمه مخابره مى شوند

Proceed : پیش رفتن

Proceed : پیش رفتن

proceed : راهي شدن , رهسپار شدن , جلوتر آمدن

proceed at once to tehran : بى درنگ به تهران رهسپارشويد

proceed on leave : بمرخصى رفتن

proceeding for damage : قانون ـ فقه : دعوى خسارت

proceedings : شرح مذاکرات

proceedings of the parliament : قانون ـ فقه : مذاکرات مجلس

proceeds : سود ويژه

proceleusmatic : وتدى که داراى چهار هجاى کوتاه باشد

procellarian : وابسته به جنس مرغ طوفان يا مرغ باران ،جنس مرغ طوفان

procephalic : واقع در جلو سر،مربوط به جلو سر

proces verbal : نشست نامه , صورت جلسه

proces verbal : صورت مجلس

process : روند , فرآيند , فرايند

process (to) : معمارى : امودن

process 1 : علوم دريايى : فرايند

process 2 : علوم دريايى : پردازش

process control : کنترل فرآيندها

process control computer : کامپيوتر : کامپيوتر کنترل فرايند

process conversion : کامپيوتر : تبديل فرايند

process of industrialization : بازرگانى : فرايند صنعتى شدن

process schizophrenia : روانشناسى : اسکيزوفرنياى تکوينى

process server : مامور ابلاغ برگهاى قانونى

processing : عمل آوري , پردازش

processing element : عنصر پردازشى

processing factory : کارخانه عمل آوري

processing of the order : بازرگانى : انجام سفارش

processing symbol : کامپيوتر : علامت پردازش

processional : سرود دسته جمعى

processionary : دسته اى ،اجتماعى

processionist : کسيکه با دسته اى راه مى افتد،عضو دسته

processionize : با دسته رفتن ،صورت مجلس

processor : پردازنده , پردازشگر , پرداز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری