لغات مشابه
privet : (گ.ش ).برگنو،مندارچه)Ligustrum vulgare(

priviege : امتياز،حق ويژه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: