لغات مشابه
prize fight(ing) : جنگ با مشت براى گرفتن پول يا جايزه

prize man : جايزه بر

prize money : پولى که از فروش غنيمت دريايى بدست مى ايد

prize of war : قانون ـ فقه : کشتيها يا کالاهاى به غنيمت گرفته شده در بندر يا دريا در زمان جنگ

prize poem : شعرى که جايزه برده است

prize ring : گود مسابقه ،محل مسابقه مشت زنى

prizefight : مسابقه مشت زنى جايزه دار

prizefighting : مشت زنى حرفه يى

prizer : قيمت گذار

prizes : جوايز

prizewinner : برنده جايزه

pro : جنبه مثبت

pro forma : براى صورت ظاهر،از لحاظ ظاهر،منباب ظاهر،ظاهرى ،موقتى

pro hac vice : براى اين موقع

pro renata : بر حسب اقتضا،لدى الاقتضا،مقتضى

pro shop : ورزش : فروشگاه باشگاه حرفه اى

pro tan to : تا اين اندازه ،اين قدر

pro tempore : موقت ،موقتا

pro am : ورزش : مسابقه گلف بازيگران حرفه اى و اماتور

proa : )=prau(قايق پارويى وبادبانى اندونزى

proactive inhibition : روانشناسى : بازدارى پيش گستر

probabiliorism : عقيده باينکه بهر طرف بيشتر احتمال درستى دارد بايد روى اورد

probabilities : عمران : احتمالات

probability : امکان , احتمال

probability cost : بهاى احتمالى

probability curve : روانشناسى : منحنى احتمال

probability density function : روانشناسى : تابع چگالى احتمال

probability distribution : روانشناسى : توزيع احتمال

probability function : روانشناسى : تابع احتمال

probability learning : روانشناسى : يادگيرى احتمالاتى

probability limits : معمارى : حدود احتمالى

probability of collision : الکترونيک : احتمال برخورد

probability of ionization : الکترونيک : احتمال يونش

probability ratio : روانشناسى : بهر احتمال

probability sample : روانشناسى : نمونه احتمالاتى

probability table : روانشناسى : جدول احتمالات

probable : ملحوظ , امر احتمالي , محتمل , محتملالوقوع

probably : شايد , محتملا , احتمالا

probang : ميله گلو پاک کن جراحى

probate duty : قانون ـ فقه : هزينه تصديق وصيتنامه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: