لغات مشابه
process control computer : کامپيوتر : کامپيوتر کنترل فرايند

process conversion : کامپيوتر : تبديل فرايند

process of industrialization : بازرگانى : فرايند صنعتى شدن

process schizophrenia : روانشناسى : اسکيزوفرنياى تکوينى

process server : مامور ابلاغ برگهاى قانونى

processing : عمل آوري , پردازش

processing element : عنصر پردازشى

processing factory : کارخانه عمل آوري

processing of the order : بازرگانى : انجام سفارش

processing symbol : کامپيوتر : علامت پردازش

processional : سرود دسته جمعى

processionary : دسته اى ،اجتماعى

processionist : کسيکه با دسته اى راه مى افتد،عضو دسته

processionize : با دسته رفتن ،صورت مجلس

processor : پردازنده , پردازشگر , پرداز

processor bound : کامپيوتر : اشاره به فرايندهايى مى کند که به محض استفاده از واحد پردازش مرکزى جهت اجراى پردازش يا محاسبه حقيقى سرعتش کم مى شود

processor dtate word : کامپيوتر : کمله وضعيت پردازشگر

prochronism : جلوترتاريخ گذارى

proclaim : جار کشيدن , جار زدن , جار

proclaimer : جار زن , نادي

proclamation : صلا , جار

proclamation of independence : قانون ـ فقه : اعلان استقلال

proclamatory : متضمن اگهى يا اعلام

proclamer : منادي

proclimax : ناحيه ،منطقه زيست جانور ياگياهى

proclivity : تمايل( بارتکاب بدى)،تمايل طبيعى بچيز بد

proclivity to steal : تمايل بدزدى( کردن)

procomm plus : کامپيوتر : پروکام پلاس

proconsul : (روم قديم )افسر داراى بعضى اختيارات کنسولى ،فرماندار مستملکات

proconsular : وابسته به فرمانداران رم قديم

proconsulate : سمت يا اداره

proconsulship : مقام فرماندارى در رم قديم

procrastinate : دست بدست کردن , امروز و فردا کردن , تعلل کردن , طفره زدن , تعلل ورزيدن , دفع الوقت کردن , طفره رفتن , معوق گذاردن

procrastinatingly : بمسامحه ،تعلل کنان ،بدفع الوقت ،بطفره

procrastination : دفع الوقت , طفره , تعلل

procrastinator : طفرهرو

procrastinatory : طفره اميز،مبنى برمسامحه ياتعلل

procreant : )procreative(وابسته به ايجاد کردن يا زادن

procreate : توليد کردن ،زادن

procreation : فرآوري

procreative : )procreant(وابسته به ايجاد کردن يا زادن

procreator : )procreation(موجد،سازنده ،زايش ،فراورى

procrustean : بزور بکار وادارنده ،بوسيله اعمال زورکارى از پيش برنده ،تحميل کننده ،تحميلى

proctodaeum : قسمت خارجى پوسته مقعد ومجراى مقعد

proctology : مقعد شناسى

proctoptosis : سقوط روده راست

proctor : وکيل قانوني , بازرس دانشجويان

proctor compaction test : عمران : ازمايش تراکم ساده

proctor modified compaction test : عمران : ازمايش تراکم اصلاح شده

proctorize : زير انضياط در اوردن ،اختيارى دارى کردن بر

proctorship : وکالت ،نظارت

proctoscope : الت معاينه روده راست

procuance : جا کشي

procumbent : (درمورد گياه )خوابيده روى زمين ،دمر

procurable : قابل حصول , ميسر

procuracy : گماشتگى ،وکالت

procurance : فراهم سازى ،وکالت

procuration fee : قانون ـ فقه : حق دلالى در معاملات استقراضى و رهن حق التحرير اسناد رسمى

procuration fiscal : دادستان بخش در اسکاتلند

procurator : ناظر هزينه

procurator fiscal : قانون ـ فقه : دادستان

procurator general : قانون ـ فقه : کفيل خزانه دارى

procuratory (letters of) : علوم نظامى : وکالت نامه

procuratrix : زنى که در خانقاه راهبات کارهاى غير روحانى را اداره ميکند

procurement : تهيه

procurement cycle : بازرگانى : دوره خريد

procurer : فراهم سازنده , جا کش

procuress : زن دلال محبت ،دلاله

procuring activity : علوم نظامى : يکان تهيه کننده و تحويل دهنده اماد قسمت اماد کننده

procyclical : بازرگانى : در جهت دور تجارى

Procyon : شعراي شامي

prod : سيخک زدن

prodding : سک

prodelision : حذف نخستين حرف

prodify : ورزش : تغيير دادن در توليد اتومبيلهاى مسابقه طبق مقررات

prodigal : پر تجمل

prodigalize : (پول ) تلف کردن ،اسراف کردن( در)

prodigally : مسرفانه

prodigies : غرائب

prodigious : غير عادي

prodigiously : بطور شگفت انگيز،بطور غيرعادى

prodigiousness : شگفت انگيزى ،غرابت ،فوق العادگى ،کلانى ،عظمت

prodigy : اعجوبه

prodos : کامپيوتر : سيستم عامل APPLE II که براى حمايت دستگاههاى ذخيره انبوه و دستگاههاى ذخيره فلاپى ديسک طراحى شده است

prodromal : مقدماتى

produce : بيرون دادن , عمل آوردن , فر اوردن , بر هيختن , بارور شدن , توليد کردن , حاصل

produce race : ورزش : مسابقه بين اسبهايى که هنوز کره نداشته اند

produce result : نتيجه دادن

produce seed : دانه کردن

produced : توليد شده , حاصل

producer : مولد

producer buyer : بازرگانى : خريدار صنعتى

producer durable equipment : بازرگانى : تجهيزات با دوام توليدى

producer price index : بازرگانى : شاخص قيمت توليدى

producers association : بازرگانى : انجمن توليد کنندگان

producers cooperative company : قانون ـ فقه : شرکت تعاونى توليد

producible : قابل توليد

producing : توليد کننده , اقامه

product : مصنوع , محصول , فرآورده , حاصل , حاصل ضرب

product capabilities : بازرگانى : خواص محصول

product diversification : بازرگانى : تنوع محصول

product group : بازرگانى : کالاهى مشابه

product launch : بازرگانى : جا انداختن محصول در بازار

product liability : بازرگانى : مسئووليت در قبال کالا،مسئوليت محصول

product life expectancy : بازرگانى : عمر مورد انتظار محصول

product mix : بازرگانى : ترکيب محصول

product of inertia : عمران : ممان سانتريفوژ

product of sums : حاصلضرب مجموعه ها

product planning : برنامه ريزى محصولات

product scale : روانشناسى : مقياس فراورده

product usage rate : بازرگانى : ميزان مصرف محصول

product moment correlation : روانشناسى : همبستگى گشتاورى

production : استحصال , توليد , ساخت

production account : بازرگانى : حساب توليد

production base : علوم نظامى : مبناى توليد يا توليدات ملى

production capacity : علوم مهندسى : ظرفيت توليد

production ceiling : سقف توليد

production coefficient : بازرگانى : ضريب توليد

production control : بازرگانى : کنترل توليد

production engineer : علوم مهندسى : مهندس توليد

production facility : علوم مهندسى : سهولت توليد

production frontier : بازرگانى : مرز توليد

production function : بازرگانى : تابع توليد

production gap : بازرگانى : شکاف توليد

production index : بازرگانى : شاخص توليد

production indifference curve : بازرگانى : منحنى بى تفاوتى توليد

production line : بازرگانى : خط توليد

production management : بازرگانى : مديريت توليد

production method : بازرگانى : روش توليد

production missile : علوم نظامى : موشک يکپارچه يا کامل که از کارخانه به همان صورت تحويل مى شود

production of oil : استخراج نفت

production part : علوم مهندسى : بخش توليد

production period : بازرگانى : دوره توليد

production planning : بازرگانى : برنامه ريزى توليد

production planning and control : بازرگانى : برنامه ريزى و کنترل توليد

production possibility bondary : بازرگانى : مرز امکانات توليد

production possibility curve : بازرگانى : منحنى امکانات توليد

production program : کامپيوتر : برنامه توليد

production programme : بازرگانى : برنامه توليد

production resource planning : بازرگانى : برنامه ريزى منابع توليد

production routine : روال توليد

production rule : قاعده ،توليد

production run : کامپيوتر : اجراى يک برنامه اصلاح شده که بطور معمول اهدافش را باتمام مى رساند

productive : بار آور , منبت , حاصلضرب , محصول دار , حاصلخيز شدن , پربار

productive consumption : بازرگانى : مصرف مولد

productive of annoyance : باعث زحمت ،زحمت رسان ،ازارنده

productive of flowers : گل ده

productive of poets : شاعر پرور

productive sector : بازرگانى : بخش توليدى

productive thinking : روانشناسى : تفکر افرينشى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1