لغات مشابه
process control computer : کامپيوتر : کامپيوتر کنترل فرايند

process conversion : کامپيوتر : تبديل فرايند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: