لغات مشابه
prodigy : اعجوبه

prodos : کامپيوتر : سيستم عامل APPLE II که براى حمايت دستگاههاى ذخيره انبوه و دستگاههاى ذخيره فلاپى ديسک طراحى شده است

prodromal : مقدماتى

produce : بيرون دادن , عمل آوردن , فر اوردن , بر هيختن , بارور شدن , توليد کردن , حاصل

produce race : ورزش : مسابقه بين اسبهايى که هنوز کره نداشته اند

produce result : نتيجه دادن

produce seed : دانه کردن

produced : توليد شده , حاصل

producer : مولد

producer buyer : بازرگانى : خريدار صنعتى

producer durable equipment : بازرگانى : تجهيزات با دوام توليدى

producer price index : بازرگانى : شاخص قيمت توليدى

producers association : بازرگانى : انجمن توليد کنندگان

producers cooperative company : قانون ـ فقه : شرکت تعاونى توليد

producible : قابل توليد

producing : توليد کننده , اقامه

product : مصنوع , محصول , فرآورده , حاصل , حاصل ضرب

product capabilities : بازرگانى : خواص محصول

product diversification : بازرگانى : تنوع محصول

product group : بازرگانى : کالاهى مشابه

product launch : بازرگانى : جا انداختن محصول در بازار

product liability : بازرگانى : مسئووليت در قبال کالا،مسئوليت محصول

product life expectancy : بازرگانى : عمر مورد انتظار محصول

product mix : بازرگانى : ترکيب محصول

product of inertia : عمران : ممان سانتريفوژ

product of sums : حاصلضرب مجموعه ها

product planning : برنامه ريزى محصولات

product scale : روانشناسى : مقياس فراورده

product usage rate : بازرگانى : ميزان مصرف محصول

product moment correlation : روانشناسى : همبستگى گشتاورى

production : استحصال , توليد , ساخت

production account : بازرگانى : حساب توليد

production base : علوم نظامى : مبناى توليد يا توليدات ملى

production capacity : علوم مهندسى : ظرفيت توليد

production ceiling : سقف توليد

production coefficient : بازرگانى : ضريب توليد

production control : بازرگانى : کنترل توليد

production engineer : علوم مهندسى : مهندس توليد

production facility : علوم مهندسى : سهولت توليد

production frontier : بازرگانى : مرز توليد

production function : بازرگانى : تابع توليد

production gap : بازرگانى : شکاف توليد

production index : بازرگانى : شاخص توليد

production indifference curve : بازرگانى : منحنى بى تفاوتى توليد

production line : بازرگانى : خط توليد

production management : بازرگانى : مديريت توليد

production method : بازرگانى : روش توليد

production missile : علوم نظامى : موشک يکپارچه يا کامل که از کارخانه به همان صورت تحويل مى شود

production of oil : استخراج نفت

production part : علوم مهندسى : بخش توليد

production period : بازرگانى : دوره توليد

production planning : بازرگانى : برنامه ريزى توليد

production planning and control : بازرگانى : برنامه ريزى و کنترل توليد

production possibility bondary : بازرگانى : مرز امکانات توليد

production possibility curve : بازرگانى : منحنى امکانات توليد

production program : کامپيوتر : برنامه توليد

production programme : بازرگانى : برنامه توليد

production resource planning : بازرگانى : برنامه ريزى منابع توليد

production routine : روال توليد

production rule : قاعده ،توليد

production run : کامپيوتر : اجراى يک برنامه اصلاح شده که بطور معمول اهدافش را باتمام مى رساند

productive : بار آور , منبت , حاصلضرب , محصول دار , حاصلخيز شدن , پربار

productive consumption : بازرگانى : مصرف مولد

productive of annoyance : باعث زحمت ،زحمت رسان ،ازارنده

productive of flowers : گل ده

productive of poets : شاعر پرور

productive sector : بازرگانى : بخش توليدى

productive thinking : روانشناسى : تفکر افرينشى

productively : بطور باراور يا حاصلخيز،سودمندانه

productiveness : بار اورى ،حاصل خيزى ،نيروى توليد،پرکارى ،سودمندى

productivity : کارايي , فرآورش , بار آوري , بهره وري

products : مصنوعات

proem : مقدمه سخنراني

proemial : ديباچه اى ،مقدمه اى

proenomen : نام اصلى ،نام نخستين ،نام شخصى

proestrus : دوره قبل از فحليت جنس ماده

proetor : قانون ـ فقه : متصدى امور قضايى و کشورى

prof : )=professor(پرفسور

profanation : کفرگويى ،بى حرمتى ،بدزبانى

profanatory : کفراميز

profance : قانون ـ فقه : بى حرمت کردن

profane : کفر اميز،بدزبان ،بى حرمتى کردن

profanely : بزشتى ،بطور کفر اميز،با بى حرمتى

profaneness : کفراميزى ،زشتى ،بيحرمتى ،پستى ،وابستگى بچيزهاى جسمانى

profaner : کافر،زشت گو

profanity : ناسزا , بي حرمتي

profert : ارائه سند

profess : ابراز ايمان کردن

profess singleness of God : توحيد گفتن

professed love : ادعاى عشق يا محبت ،محبت ادعا شده ،دوستى زبانى

professedly : اشکارا،صريحا"،باقرار

profession : مطربي , پيشه , کسب , حرفه

profession of medicine : پيشه پزشکى

profession to be Sunnite : تسنن

professional : مسلط , حرفه اي , حرفهاي , پيشهاي , پيشه کار

professional boxer : مشت زن حرفه اي

professional code : روانشناسى : ضوابط حرفه اى

professional education : روانشناسى : اموزش تخصصى

professional fighter : مشت باز حرفه اي

professional jobs : روانشناسى : شغلهاى تخصصى

professional liability insurance : بازرگانى : بيمه تعهدات شغلى

professional misconduct : بازرگانى : اشتباه حرفه اى

professional slang : زبان پيشه اى يا حرفه اى ،زبان زرگرى

professional status : روانشناسى : پايگاه حرفه اى

professional workstation : کامپيوتر : ايستگاه کار حرفه اى

professionalize : حرفه يى کردن ،حرفه يى شدن

professionally : از لحاظ پيشه ،ازراه پيشه يا کسب

professor : پرفسور , پروفسور , استاد , اولو

professorate : مربوط به استادى

professorial : استادوار

professoriat : مقام استادي

professoriate : استادى ،گروه استادان

professorship : استادي , مقام استادي

proffer : پيشنهاد کردن ،تقديم داشتن ،عرضه داشتن

proficiency : تسلط

proficiency rating : علوم نظامى : طبقه بندى بر حسب پايه مهارت يا مهارت شغلى

proficient : حاذق

profile : پروفيل , نيمرخ , نيمچهره , مقطع عرضي

profile analysis : روانشناسى : تحليل نيمرخ

profile chart : روانشناسى : نمودار نيمرخ

profile line : معمارى : نيمرخ زمين

profile map : نقشه مقطعي

profit : صرفه , دخل , بهره , استفاده , نفع بردن , نفع , سود بردن , سود , منفعت کردن , منفعت بردن , انتفاع , منفعت , فايده

profit and loss a : حساب سودوزيان

profit cannibalism : بازرگانى : افراط در تخفيف و ارزان فروشى

profit making : انتفاعي

profit margin : بازرگانى : حاشيه سود،درصد سود از فروش خالص

profit maximization : بازرگانى : به حداکثر رسانيدن سود

profit motive : بازرگانى : انگيزه سود

profit tax : بازرگانى : ماليات بر سود

profitability : سودبخشي , سودمندي

profitable : سودآور , نافع , پرفايده , پرمنفعت , سودبخش , سودمند , پر منفعت , پردرآمد

profitably : بطور مفيد

profiteer : استفادهچي

profiting : قانون ـ فقه : انتفاع

profitless : بيسود

profits : منافع , عوايد

profligacy : هرزگى ،ولگردى ،ولخرجى

profligate : فاسد الاخلاق

profligately : ازروى هرزگى ،بيعارانه ،با ولخرجى

profluent : پرجريان

proforma : فاکتورمقدماتي , مسوده شده

profound : عميقانه , عمقي , عميق

profound gangrene : غانقراباى گود،يعنى انکه گوشت زيادى را تباه کرده باشد

profound interest : دلبستگى زياد،ميل مفرط

profound scholars : دانشجويان بسيار دان

profound sleep : خواب سنگين

profoundity : گودى ،عمق

profoundly : بطور عميق ،زيادى

profoundness : گودى ،عمق ،بصيرت کامل ،تبحر،زيادى ،سنگينى ،رسوخ يا نفوذزياد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1