صفحه اصلی

promenade
گردش رفتن
کلمات مشابه

promenade concert : مجلس ساز و اوازيکه تماشاکنندگان ان گردش ميکنند

promenader : گردش کننده ،تفريح کننده

promethean : وابسته به پروميتوس( در افسانه يونان)

promibitive : موجب منع

prominence : پيشامدگي , برجستگي

معنی promenade به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران
دانلود عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده
دانلود نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران
دانلود حقوق شهروندی در جهان امروز