لغات مشابه
promiscuous : بيقاعده ،بيقيد در امور جنسى

promiscuous bathing : ابتنى زن و مرد باهم

promiscuously : بطور درهم برهم ،بطور هرج و مرج

promise : قول , قول دادن , وعده دادن , وعده کردن , وعده , موعود , عهد , نويد , ميثاق , ذمه

promise breaker : پيمان شکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: