لغات مشابه
promising : نويد دهنده , اميد بخش

promissory note : سفته

promotable : قابل ترويج

Promote : ترفیع دادن ، ایجاد کردن

promote : ارتقاء دادن , ترويج کردن , تمشيت کردن , ترفيع دادن , ترفيع نمودن , درجه دادن , تمشيت دادن به

promoter : مروج , کارساز

promoting : تمشيت

promotion : ترويج , ترفيع , جلو اندازي , ارتقاء رتبه , ارتقاء , ارتقا رتبه

promotion list : علوم نظامى : ليست ترفيعات

promotion money : قانون ـ فقه : دستمزدى که به موسسين شرکت براى خدماتشان پرداخت مى شود

promotive : ترويجي

promotor : پيش برنده ،ترقى دهنده

Prompt : باعث شدن

Prompt : باعث شدن

prompt : سوفلوري کردن , عاجل , سريع کردن , بفعاليت واداشتن

prompt book : نسخه سخن رسان

prompt box : جاى سخن رسان يا سوفلور

prompt delivery : بازرگانى : تحويل فورى

prompt payment : بازرگانى : پرداخت فورى

prompt radiation : علوم نظامى : تشعشع کامل

prompt to go : اماده رفتن ،اماده براى رفتن

promptbook : نسخه نمايشنامه که به سوفلور نمايش اختصاص دارد

prompter : سوفلور , وادار کننده

promptitude : سريع العملي

promptly : سريعا , آنا , بلا تاخير , بي درنگ , بدون معطلي , بي تامل

promptness : بي درنگي

promulgate : اعلام کردن ،انتشار دادن ،ترويج کردن

promulgation of the laws : قانون ـ فقه : انتشار قوانين

promulgation of treaty : قانون ـ فقه : اعلام مفاد معاهده

promulgator : اعلام دارنده

promulge : اعلام کردن ،انتشار دادن ،بعموم اگهى دادن ،ترويج کردن ،صادر کردن

pron : ضمیر

pron to : علوم نظامى : با حداکثر سرعت ممکن

pronaos : ايوان بالامعبد

pronate : دمر قرار دادن , بداخل گرداندن

pronation : ورزش : درون گرداندن

pronator : ماهيچه مکب ،عضله مکبه

prone : درازکش

prone float : ورزش : روى شکم با دستهاى کشيده

prone shelter : علوم نظامى : سنگر درازکش

prone to do something : اماده براى کردن کارى ،اماده کردن براى

pronely : روبه زمين ،دمر،بطور اماده

proneur : ستايش گر،مداح

prong : تيزى چنگال ،تيزى دندان ،شاخه رود يانهر،شعبه ،زبانه ،با چنگ ک سوراخ کردن ،با چنگک صاف کردن( زمين)،داراى چنگک يا چنگال کردن

pronged : چنگک دار

pronominal : شبيه ضمير , ضميري

pronominal adjective : صفت مبهم ،صفتى که اگر موصوف انرا بيندازند ضمير ميشوند

pronoun : ضمير

pronounce : تلفظ کردن , بر زبان آوردن

pronounce a judgement : قانون ـ فقه : فتوى دادن

pronounce quilty : قانون ـ فقه : مجرم قلمداد کردن

pronounce the formula of a specified : قانون ـ فقه : صيغه جارى کردن

pronounceable : قابل تلفظ

pronounced : ملفوظ

pronouncement : صدور راي , اعلاميه رسمي

pronouncer : اعلام کننده

pronouncing : تلفظ دار،تلفظ،ادا

pronouns : ضمائر

pronto : سريعا،عاجلانه

prontonotary : متصدي امضاء احکام

pronucleus : هسته سلول قابل لقاح پس از تکميل دوره بلوغ وورود نطفه به درون تخم جانور

pronunciamento : اعلاميه ،بيانيه اى که ازطرف شورشيان منتشرميشود

pronunciation : تلفظ , طرز تلفظ , اداي سخن

proof : اثبات , ملاک , حجت , ثبوت , علامت , برهان

proof is the result of evidenc : دليل نتيجه مدرک است

proof load : علوم دريايى : بار ازمايشى

proof of laziness : دليل تنبلى ،نشانه تنبلى

proof of ownership : اثبات مالکيت

proof reader : غلط گيرى کننده ،مصحح

proof reading : تصحيح چاپ

proof sheet : نمونه غلط گيرى

proof spirit : الکل خالص

proof weather : علوم دريايى : هوا پايدار

proofer : ازمون کننده

proofread : غلط گيري کردن

proofreader : غلط گير

proofreading : غلط گير , غلط گيري

proofroom : اطاق غلط گيرى نمونه هايى چاپى مطبعه

proofs : براهين

prooxidant : شيمى : اکسايار

prop : شمشعک

propaedeutic : تعليمات مقدماتى ،تحصيلات مقدماتى ،مقدمات

propagable : قابل ترويج , قابل تبليغ

propaganda : پروپاگاند , تبليغ

propagandism : (اصالت ) تبليغ

propagandistic : تبليغاتى

propagate : رواج دادن , انتشار دادن

propagated carry : رقم نقلى پخش شده

propagation : اشاعه

propagation constant : الکترونيک : ثابت انتشار

propagative : ترويج کننده

propagator : گسترشگر , انتشار دهنده

propel : بجلو راندن ،سوق دادن ،بردن ،حرکت دادن

propellant : نيروي محرکه

propellant charge : علوم دريايى : خرج پرتاب

propellent : نيروي محرکه

propeller : پروانه , ملخ

propeller (af,na) : علوم دريايى : ملخ

propeller blade : علوم دريايى : تيغه پروانه

propeller fan : عمران : پروانه گردان

propeller joint : علوم نظامى : چهارشاخه گاردان خودرو

propelling : علوم هوايى : پيش برنده

propelling force : شيمى : نيروى پيشران

propellor : )=propeller(پروانه هواپيما وکشتى وغيره

propend : )=incline(تمايل داشتن

propense : disposed(، )=inclinedمايل ،متمايل

propensity : ميل باطني

propensity to borrow : بازرگانى : گرايش به استقراض

propensity to do evil : تمايل به بدى کردن

propensity to hoard : بازرگانى : گرايش به احتکار

propensity to import : بازرگانى : گرايش به واردات

propensity to invest : بازرگانى : گرايش به سرمايه گذارى

propensity to save : بازرگانى : گرايش به پس انداز

proper : خوب , بجا , زيبنده , پاکيزه

proper adjective : (د ).صفت مرکب از اسم خاص

proper dress : جامه شايسته ،جامه زيبا

proper fraction : (ر ).کسر صحيح ،کسر متعارفى

proper motion : نجوم : حرکت خاص

proper noun : اسم خاص

proper price : قانون ـ فقه : قيمت عادله

proper pride : مناعت

proper rotation : شيمى : چرخش متعارف

proper subset : زير مجموعه ،سره

proper volume : شيمى : ويژه حجم

properly : درست ،بطور شايسته ،بطور صحيح

propertied : سهام دار،ملاک ،متمکن ،داراى خواص معين

properties : ضياع , املاک , خصايص

properties not liable to distraint for d : قانون ـ فقه : مستثنيات دين

properties of section : عمران : خواص مقاطع تيرها

properties or rights : قانون ـ فقه : belonging to no particular personمباحات

property : ويژگي , مايملک , خاصيت , مال , ولک , اموال , عقار , دارايي

property in action : قانون ـ فقه : مال قابل مطالبه از طريق قانونى مالکيت مورد حمايت قانون

property income : بازرگانى : درامد ناشى از املاک و مستغلات

property income tax : بازرگانى : ماليات بر درامد ناشى از مستغلات

property insurance : بازرگانى : بيمه دارائى

property kept in safe custody : قانون ـ فقه : مال محرز

property list : سياهه خواص

property master : متصدى اثاثيه اى که در روى صفحه نمايش بکار ميرود

property of unknown ownership : قانون ـ فقه : مال مجهول المالک ،اموال مجهول المالک

property rights : بازرگانى : حقوق مالکيت

property sort : جور کردن خاصيتى

property tax : ماليات بر اموال , ماليات ملکي

property with unknown owner : قانون ـ فقه : مال مجهول المالک

propertyless : بيمال

Propey Shia : پروپي شيا

prophase : مرحله اوليه تقسيم سلولى ،پيشگاه

prophecy : رسالت , نبوت

prophesier : پيشگويى کننده

prophesy : غيب گفتن , غيبگوئي کردن

prophet : رسول , پيامبر , پيغمبر , نبي , مرسل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره
طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل
پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر
کتاب فیزیک 3 و ازمایشگاه
کتاب شیمی 3 و ازمایشگاه
کتاب حسابان
کتاب انگلیسی (1)و(2)
آموزش جاوا اسکریپت (زبان اسکریپتی)
آموزش سئو (بهینه سازی سایت)
پاورپوینت استفاده از frp در تقویت سازه
بررسی جامع یو پی وی سی upvc
پاورپوینت بررسی اقلیم سرد و کوهستانی
پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب
پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب
پاورپوینت معرفی روستای کندوان و معماری آن
پاورپوینت بررسی معماری همساز با اقلیم
پاورپوینت بررسی معماری روستای ماسوله
پاورپوینت بررسی تاریخ مصرباستان
پاورپوینت بررسی معماری پارسی