لغات مشابه
promissory note : سفته

promotable : قابل ترويج

Promote : ترفیع دادن ، ایجاد کردن

promote : ارتقاء دادن , ترويج کردن , تمشيت کردن , ترفيع دادن , ترفيع نمودن , درجه دادن , تمشيت دادن به

promoter : مروج , کارساز

promoting : تمشيت

promotion : ترويج , ترفيع , جلو اندازي , ارتقاء رتبه , ارتقاء , ارتقا رتبه

promotion list : علوم نظامى : ليست ترفيعات

promotion money : قانون ـ فقه : دستمزدى که به موسسين شرکت براى خدماتشان پرداخت مى شود

promotive : ترويجي

promotor : پيش برنده ،ترقى دهنده

Prompt : باعث شدن

Prompt : باعث شدن

prompt : سوفلوري کردن , عاجل , سريع کردن , بفعاليت واداشتن

prompt book : نسخه سخن رسان

prompt box : جاى سخن رسان يا سوفلور

prompt delivery : بازرگانى : تحويل فورى

prompt payment : بازرگانى : پرداخت فورى

prompt radiation : علوم نظامى : تشعشع کامل

prompt to go : اماده رفتن ،اماده براى رفتن

promptbook : نسخه نمايشنامه که به سوفلور نمايش اختصاص دارد

prompter : سوفلور , وادار کننده

promptitude : سريع العملي

promptly : سريعا , آنا , بلا تاخير , بي درنگ , بدون معطلي , بي تامل

promptness : بي درنگي

promulgate : اعلام کردن ،انتشار دادن ،ترويج کردن

promulgation of the laws : قانون ـ فقه : انتشار قوانين

promulgation of treaty : قانون ـ فقه : اعلام مفاد معاهده

promulgator : اعلام دارنده

promulge : اعلام کردن ،انتشار دادن ،بعموم اگهى دادن ،ترويج کردن ،صادر کردن

pron : ضمیر

pron to : علوم نظامى : با حداکثر سرعت ممکن

pronaos : ايوان بالامعبد

pronate : دمر قرار دادن , بداخل گرداندن

pronation : ورزش : درون گرداندن

pronator : ماهيچه مکب ،عضله مکبه

prone : درازکش

prone float : ورزش : روى شکم با دستهاى کشيده

prone shelter : علوم نظامى : سنگر درازکش

prone to do something : اماده براى کردن کارى ،اماده کردن براى

pronely : روبه زمين ،دمر،بطور اماده

proneur : ستايش گر،مداح

prong : تيزى چنگال ،تيزى دندان ،شاخه رود يانهر،شعبه ،زبانه ،با چنگ ک سوراخ کردن ،با چنگک صاف کردن( زمين)،داراى چنگک يا چنگال کردن

pronged : چنگک دار

pronominal : شبيه ضمير , ضميري

pronominal adjective : صفت مبهم ،صفتى که اگر موصوف انرا بيندازند ضمير ميشوند

pronoun : ضمير

pronounce : تلفظ کردن , بر زبان آوردن

pronounce a judgement : قانون ـ فقه : فتوى دادن

pronounce quilty : قانون ـ فقه : مجرم قلمداد کردن

pronounce the formula of a specified : قانون ـ فقه : صيغه جارى کردن

pronounceable : قابل تلفظ

pronounced : ملفوظ

pronouncement : صدور راي , اعلاميه رسمي

pronouncer : اعلام کننده

pronouncing : تلفظ دار،تلفظ،ادا

pronouns : ضمائر

pronto : سريعا،عاجلانه

prontonotary : متصدي امضاء احکام

pronucleus : هسته سلول قابل لقاح پس از تکميل دوره بلوغ وورود نطفه به درون تخم جانور

pronunciamento : اعلاميه ،بيانيه اى که ازطرف شورشيان منتشرميشود

pronunciation : تلفظ , طرز تلفظ , اداي سخن

proof : اثبات , ملاک , حجت , ثبوت , علامت , برهان

proof is the result of evidenc : دليل نتيجه مدرک است

proof load : علوم دريايى : بار ازمايشى

proof of laziness : دليل تنبلى ،نشانه تنبلى

proof of ownership : اثبات مالکيت

proof reader : غلط گيرى کننده ،مصحح

proof reading : تصحيح چاپ

proof sheet : نمونه غلط گيرى

proof spirit : الکل خالص

proof weather : علوم دريايى : هوا پايدار

proofer : ازمون کننده

proofread : غلط گيري کردن

proofreader : غلط گير

proofreading : غلط گير , غلط گيري

proofroom : اطاق غلط گيرى نمونه هايى چاپى مطبعه

proofs : براهين

prooxidant : شيمى : اکسايار

prop : شمشعک

propaedeutic : تعليمات مقدماتى ،تحصيلات مقدماتى ،مقدمات

propagable : قابل ترويج , قابل تبليغ

propaganda : پروپاگاند , تبليغ

propagandism : (اصالت ) تبليغ

propagandistic : تبليغاتى

propagate : رواج دادن , انتشار دادن

propagated carry : رقم نقلى پخش شده

propagation : اشاعه

propagation constant : الکترونيک : ثابت انتشار

propagative : ترويج کننده

propagator : گسترشگر , انتشار دهنده

propel : بجلو راندن ،سوق دادن ،بردن ،حرکت دادن

propellant : نيروي محرکه

propellant charge : علوم دريايى : خرج پرتاب

propellent : نيروي محرکه

propeller : پروانه , ملخ

propeller (af,na) : علوم دريايى : ملخ

propeller blade : علوم دريايى : تيغه پروانه

propeller fan : عمران : پروانه گردان

propeller joint : علوم نظامى : چهارشاخه گاردان خودرو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی stagnant , معنی stagnant water , معنی stagnate , معنی stagnation , معنی stagnation point , معنی stagnicolous , معنی stagy , معنی staid , معنی staidness , معنی stain , معنی stain (to) , معنی stainable , معنی stained , معنی stained glass , معنی stainless , معنی stainless alloy , معنی stainwood , معنی stair , معنی stair carpet , معنی stair rod , معنی stair stepping , معنی stair thread , معنی stair towers , معنی stair well , معنی staircase illusion , معنی stairs , معنی stairs with a platform , معنی stairway , معنی stairwell , معنی staith , معنی staithe , معنی stake , معنی stake driver , معنی stake holder , معنی stake truck , معنی stake(s) horse , معنی stakeholder , معنی stakes (race) , معنی staking , معنی stalactite , معنی stalactite work , معنی stalag , معنی stalagmite , معنی stalagtite , معنی stale , معنی stalemate , معنی staleness , معنی Stalin , معنی stalinize , معنی stalk , معنی stalk eyed , معنی stalker , معنی stalking horse , معنی stalkless , معنی stalklet , معنی stalky , معنی stall , معنی stall fed , معنی stall feed , معنی stall out , معنی stallage , معنی stallation , معنی staller cluster , معنی stalling torque , معنی stallion , معنی stalwart , معنی stamen , معنی stamina , معنی staminal , معنی staminate , معنی stammer , معنی stammered , معنی stammerer , معنی stammering , معنی stammeringly , معنی stamp , معنی stamp collection , معنی stamp collector , معنی stamp duties , معنی stamp mill , معنی stamp on the mind , معنی stamp out , معنی stamp tax , معنی stamped , معنی stampede , معنی stampededness , معنی stamper , معنی stamping , معنی stamping die ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز