صفحه اصلی

promissory note
سفته
کلمات مشابه

promotable : قابل ترويج

Promote : ترفیع دادن ، ایجاد کردن

promote : ارتقاء دادن , ترويج کردن , تمشيت کردن , ترفيع دادن , ترفيع نمودن , درجه دادن , تمشيت دادن به

promoter : مروج , کارساز

promoting : تمشيت

معنی promissory note به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد ششم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد هفتم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد هشتم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد دهم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد یازدهم
دانلود آموزش (6)ICDL
دانلود دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش اول (قصاید)
دانلود دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش دوم (مثنویات)
دانلود دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش سوم (مثنویات)