معنی proper adjective

proper adjective
(د ).صفت مرکب از اسم خاص
کلمات مشابه

proper dress : جامه شايسته ،جامه زيبا

proper fraction : (ر ).کسر صحيح ،کسر متعارفى

proper motion : نجوم : حرکت خاص

proper noun : اسم خاص

proper price : قانون ـ فقه : قيمت عادله

proper pride : مناعت

proper rotation : شيمى : چرخش متعارف

proper subset : زير مجموعه ،سره

proper volume : شيمى : ويژه حجم

properly : درست ،بطور شايسته ،بطور صحيح

propertied : سهام دار،ملاک ،متمکن ،داراى خواص معين

properties : ضياع , املاک , خصايص

properties not liable to distraint for d : قانون ـ فقه : مستثنيات دين

properties of section : عمران : خواص مقاطع تيرها

properties or rights : قانون ـ فقه : belonging to no particular personمباحات

property : ويژگي , مايملک , خاصيت , مال , ولک , اموال , عقار , دارايي

property in action : قانون ـ فقه : مال قابل مطالبه از طريق قانونى مالکيت مورد حمايت قانون

property income : بازرگانى : درامد ناشى از املاک و مستغلات

property income tax : بازرگانى : ماليات بر درامد ناشى از مستغلات

property insurance : بازرگانى : بيمه دارائى

property kept in safe custody : قانون ـ فقه : مال محرز

property list : سياهه خواص

property master : متصدى اثاثيه اى که در روى صفحه نمايش بکار ميرود

property of unknown ownership : قانون ـ فقه : مال مجهول المالک ،اموال مجهول المالک

property rights : بازرگانى : حقوق مالکيت

property sort : جور کردن خاصيتى

property tax : ماليات بر اموال , ماليات ملکي

property with unknown owner : قانون ـ فقه : مال مجهول المالک

propertyless : بيمال

Propey Shia : پروپي شيا

prophase : مرحله اوليه تقسيم سلولى ،پيشگاه

prophecy : رسالت , نبوت

prophesier : پيشگويى کننده

prophesy : غيب گفتن , غيبگوئي کردن

prophet : رسول , پيامبر , پيغمبر , نبي , مرسل

prophetess : نبيه

prophethood : پيغمبري , نبوت

prophetic : پيغمبري , نبوي , رسالتي , نبوتي

prophetic mission : بعثت

prophetical : پيغمبرى ،نبوى ،متضمن پيشگويى ،خبردهنده

prophetically : از روى نبوت

prophetize : نبوت کردن

prophets : انبياء , رسل

prophets and saints : انبياء و اولياء

prophetship : پيغمبرى ،نبوت

prophylactic : مانع بروز مرض ،پيشگيرى کننده ،پيشگير

propine : ساغر را نوشيدن وبديگرى دادن ،هديه

propinquity : نزديکى ،خويشى ،شباهت ،قرابت ،مجاورت

propitiable : قابل تسکين

propitiate : خشم را فرو نشاندن ،استمالت کردن ،تسکين دادن

propitiation : استمالت

propitiator : تسکين دهنده ،دلجويى کننده

propitiatory : وابسته به تسکين يا دلجويى

propitious : خوش يمن ،ميمون ،شفيع ،خير خواه ،مساعد

propitiously : بطور مساعد يا موافق ،خجسته وار،بطور مناسب يا مقتضى

propitiousness : خجستگى ،نيکى ،موافقت ،مساعدت ،مناسبت

propogandist : پروپوگانداچي

propolis : ماده صمغى قهوه اى رنگى شبيه موم

propone : (اسکاتلند )پيشنهاد کردن ،ارائه دادن

propor tionably : بطور متناسب يا با قرينه ،چنانکه بتوان متناسب نمود

proportion : تناسب , مناسبت

proportionably : بطور متناسب يا با قرينه

proportional : نسبي , به نسبت

proportional clothing : علوم نظامى : لباس هماهنگ يا همرنگ زمين يا منطقه عمليات

proportional growth : بازرگانى : رشد تناسبى

proportional income tax : بازرگانى : ماليات بر درامد تناسبى

proportional liability partnership : قانون ـ فقه : شرکت نسبى

proportional limit (am) : معمارى : حد نسبى

proportional navigating : علوم نظامى : هدايت موشک به طور هماهنگ با مسير تعيين شده

proportional parts : بخشهاى کسرى اقلام تصاعدى يک جدول

proportional pie graph : کامپيوتر : نمودار گرد متناسب

proportional tax system : بازرگانى : نظام ماليات تناسبى

proportional taxation : بازرگانى : ماليات تناسبى

proportionality : نسبيت

proportionality constant : شيمى : ثابت تناسب

proportionally : به تناسب

proportionate : متناسب کردن , متناسب شدن

proportionately : به تناسب

proportionateness : تناسب ،فراخورى

proportioner : علوم نظامى : مخلوط کن شيميايى

proportioning : عمران : توزين شن و ماسه و سيمان و اب جهت تهيه بتن

proportionless : بى تناسب

proportionment : متناسب سازى ،فراخورسازى ،تناسب

proposal of marriage : پيشنهاد عروسى

propose : پيشنهاد کردن ،پيشنهاد ازدواج کردن

proposed : پيشنهادي

proposer : پيشنهاد کننده

proposing : خواستگاري

proposition : گزاره

propositional : گزارهاي

propositional calculus : حساب گزاره اى

propositional function : امر حسي

propositional logic : منطق گزاره اى

propositus : شخص اخيرالذکر

propound : عنوان کردن

propraetor : )propretor(کنسول فرماندار استان قديم روم

propretor : )propraetor(کنسول فرماندار استان قديم روم

proprietary company : شرکتى که سهام ى ن در دسترس عموم گذارده نشده است ،شرکت خصوصى

proprietary file format : کامپيوتر : قالب فايل اختصاصى

proprietary program : کامپيوتر : برنامه اختصاصى

معنی proper adjective به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی