لغات مشابه
prophethood : پيغمبري , نبوت

prophetic : پيغمبري , نبوي , رسالتي , نبوتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: