لغات مشابه
proprietorial pride : غرور ملاکى

proprietorial right : حق مالکيت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: