لغات مشابه
protozo : تک ياختگان

protozoa : روانشناسى : تک ياختگان

protozoan : وابسته به تک ياخته اغازى

protozoans : آغازيان

protozoology : تک ياخته شناسى

protozoon : روانشناسى : تک ياخته

protract : طول دادن ،دراز کردن ،امتداد دادن ،کش دادن

protracted : طولانى ،ممتد،متمادى

protractile : امتداد پذير،بسط وتوسعه يافتنى

protraction : تمادي

protractive : اطاله دار , جلو آمده

protractor : زاويه سنج

protreptic : موعظه اميز،تشويق کننده ،نصيحت

protrude : جلو آمدهبودن

protruded : درآمده

protrudent : بيرون افتاده ،جلو امده

protruding : بيرون زده , برآمدگي دار , بر آمده

protrusile : جلو آمده , جلو آمدني

protrusility : جلو امدگى

protrusion : جلو افتادگي

protrusion of the jaw : پيشامدگى ارواره

protrusion of the womb : قانون ـ فقه : قرن

protrusive : برآمده

protuberance : تورم , غلنبه

protuberancy : )protuberance(برامدگى ،قلنبگى ،تورم ،بادکردگى

protuberant : برامده ،متورم ،باد کرده

protuberate : برامدن ،باد کردن ،غلنبه شدن ،ورغلپيدن

proud : غره , مستکبر , برتن , مغرور , متکبر , پر کبر , مفتخر , بددماغ , گرانسر , تکبر آميز , سربلند , سرفراز , کسر داشتن

proud flesh : گوشت نو

proud hearted : باد درسر،متکبر

proud or hight stomach : غرور،باد

proudly : مفتخرا , دامن کشان

provable : اثبات پذير , ثابت کردني

provably : بطور اثبات پذير

provacation : انگيختگى ،برافروختگى ،انگيزش ،تحريک

prove : اثبات کردن , مدلا ساختن , مسلم کردن , ثابت کردن , بثبوت رساندن , مدلل کردن

prove opplicable : قانون ـ فقه : مصداق پيدا کردن

prove to be useful : مفيد واقع شدن

proveance : مبدا،اصل

proved : مدلل , مثبت

proven : ثابت شده

provenance : زادگاه ،منشاء،اصل ،حد،منطقه قدرت يا درک

provencal : وابسته بشهر،اهل پروانس ،زبان پروانسى

provender : علوفه

prover : اثبات کردن ،محقق کردن ،ثابت کردن ،(در چاپخانه )نمونه گرفتن محک زدن

proverb : ضرب المثل , ضربالمثل , گفتار حکيمانه

proverbial : زبانزد , مثالي , مثلي

proverbial expression : تعبير ضرب المثلى

proverbial phrase : تعبير مثلى يا ضرب المثلى

proverbialist : مثل زن ،مثل نويس ،مثل جمع کن

proverbialize : مثل کردن ،انگشت نما کردن

proverbially : بطور ضرب اکمثل ،بشکل ضرب المثل بطور مشهور

proverbs test : روانشناسى : ازمون ضرب المثلها

provide : فراهم کردن , مقعر کردن , مقرر داشتن , تامين کردن , فراهم نمودن , فراهم ساختن , جور کردن

provide food : تامين غذا کردن

provide for in the budget : قانون ـ فقه : در بودجه پيش بينى کردن

provided he goes at once : بشرط اينکه بى درنگ برود،مشروط بر اينکه فورا برود

provided scheme : بازرگانى : برنامه تدارک شده

provided that : مشروط براين که , مشروط بر آن که , مشروط بر اينکه

providence : آينده نگري , عاقبتانديشي

provident : عاقبتانديش , مشيتي , آينده نگر , مآل انديش , آخربين , مال انديش

providental : خدائى ،مربوط به توجه پروردگار

providential : مال انديش , خداسازي

providentially : بقدرت خدا،از مشيت الهى ،من جانب الله ،بموقع

providently : از روى مال انديشى

provider : تامين کننده , رزاق , بدست آورنده

providing : تامين , تامين کننده , ارائه , ارايه

province : استان , ايالت , ولايت , شهرستان

provinces : ولايات

provincial : ولايتي , استاني , ايالت نشين , کوته فکر

provincial dialect : لهجه ولايتى

provincial road : معمارى : جاده محلى

provincialist : اهل ولايت يا ايالت

provinciality : لهجه يا عادات يا رسوم ولايتى ،تنگ نظرى ،کوته فکرى

provincialize : تبديل باستان کردن

provincially : بشيوه ولايتى ،با فکر محدود ولايتى

provine : لايه ،چينه ،رگ ،شاخه خوابانده ،شرط بند،نهال ،مرغ تخم کن ،موسس ،ورقه

proving : دال بر

proving a will : قانون ـ فقه : اثبات صحت وصيتنامه

proving ground : آزمونگاه

provisio : قانون ـ فقه : شرط ضمن عقد

provision : تدارک , تهيه , سورسات , توشه

provision for a journey : توشه راه ،توشه سفر،زاد

provision room : علوم دريايى : انبار مواد غذايى

provisional : موقت

provisional assignee : قانون ـ فقه : مدير تصفيه موقت

provisional ball : ورزش : گويى که به علت گم شدن يا خروج گوى قبلى از محدوده مورد استفاده قرار ميگيرد گويى که هنگام پرتاب شدن پرتاب قبلى خطا يا مورد اعتراض بوده

provisional driver : ورزش : راننده تازه کار ارابه

provisional frame : ورزش : ان بخش از بازى بولينگ که گوى موقعى پرتاب شده که بخش قبلى مورد اعتراض است

provisional order : قانون ـ فقه : دستور موقت ادارى

provisional statement : عمران : صورت وضعيت موقت

provisionality : موقتى بودن ،جنبه موقتى

provisionally : موقتا"،بطور موقت ،عجالتا"

provisionaly : موقتا

provisionary : شرط دار،موقتى

provisioner : توشه رسان ،تدارک کننده ،تهيه کننده

provisioning : بازرگانى : تامين ذخيره

provisionless : بى خواربار،بى توشه

provisionment : تهيه خواربار

provisions : توش , خواربار , آذوقه

provisions of a contract : شرايط قرار داد،مواد قرار داد

provisions of the law : مقر رات قاتون

proviso : جمله شرطي

provisor : کسيکه از طرف پاپ براى گرفتن درامد کليسامعرفى ميشد،اسقف ناظرخرج

provisorily : بطور شرطى يا موقت

provisory : شرطى ،احتياطى

provocation : تهييج , برافروختگي

provocative : عصباني کننده , برانگيزنده

provocative of love : عشق انگيز

provoke : بر انگيختن , تحريک شدن , جري کردن , تحريک کردن , خشمگين کردن , بر افروختن , بر انگيزاندن

provoked : برافروخته , برانگيخته

provoking : برانگيزنده

provost : ناظم دانشکده

prow : عرشه کشتي

prowess : دلاورى

prowl : پرسه زدن

prowler : پويان ،کنجکاو،ولگرد

prowling : پرسه

prowoss : دليرى ،دلاورى ،شجاعت

proxima centauri : نجوم : پروکسيما - قنطورس

proximal stimulus : روانشناسى : محرک مجاور

proximate : نزديک ،پيوسته ،بيفاصله ،مستقيم ،تقريبى

proximate analysis : شيمى : تجزيه گروهى

proximate cause : علت مستقيم

proximately : مستقيما"،تقريبا"

proximity : نزديکي , تقارب , قرب , جوار

proximity of blood : خويشاوندى ،خويشى ،نزديکى ،وابستگى ،قرابت ،نسبت

proxinal : ورزش : نزديک به تنه يا خط ميانى بدن

proxy : وکالتنامه

proxyship : وکالت ،نمايندگى

prsbytery : دادگاه شرعى ،محل جلوس کشيش

prstrate : دمر

prtrifaction : تبديل به سنگ ،تحجر،جسم سنگ شده

prtsc : کامپيوتر : کليدPrtSc

prude : کوته فکر

prudence : حسن تدبير , حزم , مصلحت

prudent : مدبرانه , مصلحتي , حازم , با تدبير

prudent limit of endurance : علوم نظامى : حداکثر زمان پرواز مطمئن هواپيما از نظر سوخت

prudent limit of patrol : علوم نظامى : حداکثر زمان گشت مطمئن هواپيما از نظر سوخت

prudential : )prudent(محتاط،از روى احتياط

prudentially : از روى احتياط،با تدبير

prudery : کوته فکري

prudish : با احتياط،امل

prudishly : عفت فروشانه

prudishness : عفت فروشى ،نمايش عفت يا اداب بحد افراط،جانماز اب کشى

pruinose : پوشيده از دانه هاى سفيدمانند ژاله

pruisik knot : ورزش : گره پروسيک

prune : هرس کردن , آلوي برقاني , آلوچه سگلک

prunella : پارچه پشمى که براى رويه کفش بکار ميرودو پيشتربراى رداى وکيلان است

prunelle : يکجور گوجه يا الوچه خشک کردنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

فایل پاورپوینت رفتارهای غیر کلامی
کتاب مبانی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق
تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار
روش تحقیق بررسی مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی
روش تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران
تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد
"مقایسه دستورالعمل كانون توجه (درونی، بیرونی) بر اجرای پرش عمودی در افراد ماهر و مبتدی"
روش تحقیق آتشفشان
روش تحقیق کامل - مشارکت سیاسی زنان
تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار
زنان و اشتغال - روش تحقیق
بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی
تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار
"بررسی سرقت، زمینه های فردی و اجتماعی و راهكارهای پیشگیری از‌‌‌‌‌ آن"
فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر كاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت
بررسی كودكان بدون سرپرست
پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی
مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستانهای شهر مشهد
تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان زندان اوین