لغات مشابه
pseudo isochromatic charts : روانشناسى : تصورهاى هم فام کاذب

pseudo operation : عملواره

pseudoaggression : روانشناسى : پرخاشگرى کاذب

pseudocarp : شبه ميوه , ميوه فرعي

pseudocatalysis : شيمى : شبه کاتاليزور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: