لغات مشابه
pseudograph : کتاب قلب ،کتاب دغلى ،کتاب جعلى ،نوشته جعلى

pseudohallucination : روانشناسى : توهم کاذب

pseudoinstruction : شبه دستور العمل

pseudolanguage : زبانواره

pseudologer : کسيکه مرتبا دروغ ميگويد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر)
:: دانلود دانلود مقاله بر یكی از عناصر خاک
:: دانلود بررسی اثر تاریخهای مختلف كاشت روی عملكرد و اجزای عملكرد چهار رقم سویا در منطقه میانه
:: دانلود بررسی اثر زانتان و كاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا
:: دانلود دانلود مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان
:: دانلود دانلود مقاله بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر
:: دانلود دانلود مقاله بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل
:: دانلود دانلود مقاله بررسی جهانی و برآورد خسارت در مورد بیماریهای ذرت
:: دانلود دانلود مقاله بررسی خصوصیات شیمیایی خاكهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر
:: دانلود دانلود مقاله بررسی شرایط هم اقلیمی گندم و جو و تعیین مناسبترین تاریخ كشت در شهرستان بجنورد
:: دانلود دانلود مقاله بررسی كاشت غلات و تناوب در استان خراسان (شهرستان بجنورد)