معنی pseudomyopia

pseudomyopia
روانشناسى : نزديک بينى کاذب
کلمات مشابه

pseudoneurosis : روانشناسى : روان رنجورى کاذب

pseudonym : تخلص

pseudonymity : مجعوليت ،جعلى بودن ،مستعارى

pseudonymous : داراى تخلص ،وابسته به نام مستعار

pseudooperation : کامپيوتر : شبه عمليات

pseudoparameter : شيمى : شبه پارامتر

pseudoplastic : شيمى : پبه پلاستيک

pseudopod : پاي کاذب

pseudopodium : )pseudopod(شبه پا،پاى کاذب ،تجسم واضح روح

pseudopotential : شيمى : پبه پتانسيل

pseudopregnancy : شبه آبستني

pseudopsychology : روانشناسى : شبه روانشناسى

pseudopsychopathic : روانشناسى : جامعه ستيز کاذب

pseudopursuit navigation : علوم نظامى : ناوبرى و هدايت موشک فقط در سمت هدف

pseudorandom number : کامپيوتر : عدد شبه تصادفى

pseudosalt : شبه نمک , شبهملح

pseudoscalar quantity : الکترونيک : کميت شبه عددى

pseudoscience : شبه علم

pseudoscope : شيشه اى که کاو را کوژکوژرا کاو نمايد،شيشه قلب نما

pseudosolution : شيمى : شبه محلول

pseudostereo : علوم نظامى : ناوبرى همزمان و هماهنگ موشک در سمت و ارتفاع

pseudosymmetry : شيمى : شبه تقارن

pseudotuberculosis : سل کاذب

pshaw : علامت تعجب

psi ability : روانشناسى : توانايى فراروانى

psi aquarii : نجوم : پساى دلو

psilanthropism : عقيده باينکه مسيح جز انسان نبوده

psilosis : ريزش مو،يکجور ناخوشى گرمسيرى که نشانه ان زخم شدن شامه مخاطى دهان است

psittaccous : وابسته بخانواده طوطى

psittaceous : (ج.ش ).وابسته بخانواده طوطى ،شبيه طوطى

psittacine : طوطى وار

psittacine magnus : ماهيچه بزرگ کمر

psittacine parvus : ماهيچه کوچک کمر

psittacism : روانشناسى : طوطى گفتارى

psoas : پيسواس

psora : جرب ،اويون ،خارش ،خنش

psoriasis : داء الصدف

psoric : داروى جرب

psy chically : روحا،ذهنا

psych(e) : ورزش : تضعيف روحيه

psych(e) up : ورزش : تقويت روحيه

psychagogy : روانشناسى : روان درمانى رهنمودى

psychalgia : روانشناسى : درد غير عضوى

psychanalyze : روانکاوى کردن ،بوسيله تجزيه وتحليل روانى معالجه کردن

psychbiology : علم مطالعه ارتباط ميان روانشناسى وزيست شناسى ،زيست شناسى روانى

psyche knot : ارايش گيسو بصورت گوجه فرنگى

psychedelic drugs : روانشناسى : داروهاى روان پريشى زا

psychergograph : روانشناسى : دستگاه اندازه گيرى کار روانى

psychgenetic : )psychogenic(موجد محرکات ذهنى

psychiater : پزشک ناخوشى دماغى

psychiatric clinic : روانشناسى : درمانگاه روانپزشکى

psychiatric examination : روانشناسى : معاينه روانپزشکى

psychiatric hospital : روانشناسى : بيمارستان روانى

psychiatric interview : روانشناسى : مصاحبه روانپزشکى

psychiatric nurse : روانشناسى : پرستار روانى

psychiatric screening test : روانشناسى : ازمون سرند روانپزشکى

psychiatric social work : روانشناسى : مددکارى روانى

psychiatrist : روان پاکساز , روان پزشک

psychiatry : روان پزثکي

psychic : پديده روحي , رواني

psychic blindness : روانشناسى : نابينايى روانى

psychic deafness : روانشناسى : ناشنوايى روانى

psychic determinism : روانشناسى : عليت گرايى روانى

psychic energizer : روانشناسى : داروهاى محرک

psychic energy : روانشناسى : نيروى روانى

psychic force : نيروى روحى ،قوه روحى

psychic phenomenon : پديده روحي

psychic reflex : بازتاب رواني

psychic secretion : روانشناسى : تراوش روانى

psychic trauma : روانشناسى : اسيب روانى

psychical : روحى ،روانى ،ذهنى

psychical research : روانشناسى : پژوهش فراروانى

psychics : روان شناسى ،دانش قوا و کارهاى ذهنى ،معرفت النفس ،معرفت الروح

psycho analysis : تجزيه و تجليل روحى

psychoactive agent : روانشناسى : ماده روانگردان

psychoanalysis : روان کاوي

psychoanalyst : روان کاو

psychoanalytic : وابسته به روانکاوى

psychobiology : روانشناسى : روانشناسى زيست شناختى

psychodiagnosis : روانشناسى : تشخيص روانى

psychodiagnostics : روانشناسى : ابزارهاى تشخيص روانى

psychodynamics : روانشناسى : پويش شناسى روانى

psychogalvanic reflex (pgr) : روانشناسى : بازتاب گالوانيکى - روانى

psychogalvanic response (pgr) : روانشناسى : پاسخ گالوانيکى - روانى

psychogenesis : منشافعاليت ذهني

psychognosy : )=psychognosis(مطالعه عميق روانى ،تحقيقات روانى ،روان پژوهش

psychogony : پيدايش روان يا خرد

psychogram : پيام نوشته روح

psychography : روان نگاري

psycholagny : روانشناسى : خيالپردازى جنسى

psycholepsis : روانشناسى : افت روانى

psycholinguistics : روانشناسى : روانشناسى زبان

psychologic : وابسته به روانشناسى

psychological : رواني

psychological environment : روانشناسى : محيط روانى

psychological factors : بازرگانى : عوامل روانى

psychological moment : موقعى که از لحاظ روان شناسى مقتضى براى کار کردن باشد،سربزنگاه

psychological operations : علوم نظامى : عمليات روانى

psychological scale : روانشناسى : مقياس روانى

psychologically : از لحاذ روان شناسي

معنی pseudomyopia به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی