لغات مشابه
psychic secretion : روانشناسى : تراوش روانى

psychic trauma : روانشناسى : اسيب روانى

psychical : روحى ،روانى ،ذهنى

psychical research : روانشناسى : پژوهش فراروانى

psychics : روان شناسى ،دانش قوا و کارهاى ذهنى ،معرفت النفس ،معرفت الروح

psycho analysis : تجزيه و تجليل روحى

psychoactive agent : روانشناسى : ماده روانگردان

psychoanalysis : روان کاوي

psychoanalyst : روان کاو

psychoanalytic : وابسته به روانکاوى

psychobiology : روانشناسى : روانشناسى زيست شناختى

psychodiagnosis : روانشناسى : تشخيص روانى

psychodiagnostics : روانشناسى : ابزارهاى تشخيص روانى

psychodynamics : روانشناسى : پويش شناسى روانى

psychogalvanic reflex (pgr) : روانشناسى : بازتاب گالوانيکى - روانى

psychogalvanic response (pgr) : روانشناسى : پاسخ گالوانيکى - روانى

psychogenesis : منشافعاليت ذهني

psychognosy : )=psychognosis(مطالعه عميق روانى ،تحقيقات روانى ،روان پژوهش

psychogony : پيدايش روان يا خرد

psychogram : پيام نوشته روح

psychography : روان نگاري

psycholagny : روانشناسى : خيالپردازى جنسى

psycholepsis : روانشناسى : افت روانى

psycholinguistics : روانشناسى : روانشناسى زبان

psychologic : وابسته به روانشناسى

psychological : رواني

psychological environment : روانشناسى : محيط روانى

psychological factors : بازرگانى : عوامل روانى

psychological moment : موقعى که از لحاظ روان شناسى مقتضى براى کار کردن باشد،سربزنگاه

psychological operations : علوم نظامى : عمليات روانى

psychological scale : روانشناسى : مقياس روانى

psychologically : از لحاذ روان شناسي

psychologist : روان شناس

psychologize : روانکاوي کردن

psychologt : روان شناسى ،دانش قواو کارهاى ذهنى ،معرفت النفس ،معرفت الروح

psychology : روان شناسي , معرفه النفس , معرفه الروح

psychomancy : رابطه با روح رابطه ارواح با هم

psychometrics : هوش سنجي

psychometry : آزمايش هوش

psychomotor agitation : روانشناسى : بيقرارى روانى - حرکتى

psychomotor retardation : روانشناسى : کندى روانى - حرکتى

psychomotor stimulant : روانشناسى : داروى محرک روانى - حرکتى

psychomotor tests : روانشناسى : ازمونهاى روانى - حرکتى

psychoneural parallelism : روانشناسى : توازى نگرى روانى - عصبى

psychonomics : روانشناسى : محيط شناسى روانى

psychopath : رواني , بيمار رواني

psychopathic : وابسته به ناخوشى دماغى

psychopathic personality : روانشناسى : شخصيت جامعه ستيز

psychopathist : متخصص ناخوشى هاى دماغى ،پزشک ديوانگان

psychopathologist : روانشناسى : اسيب شناس روانى

psychopathy : اختلالات رواني , معالجه رواني

psychopaysical : روانشناسى : روانى - فيزيکى

psychophysical : وابسته بعلم روابط ميان تن و روان

psychosexual : روانشناسى : روانى - جنسى

psychosis : اختلال رواني , بيماري رواني , حالت رواني

psychosocial : روانشناسى : روانى - اجتماعى

psychosomatic : روانشناسى : روان تنى

psychosomatic disease : ورزش : بيمارى روانى - تنى

psychosomatic disorders : روانشناسى : اختلالهاى روان تنى

psychosomatic medicine : روانشناسى : پزشکى روان تنى

psychotherapist : روانشناسى : روان درمانگر

psychotherapy : روان درماني

psychotherapy ortherapeutics : معالجه بوسائل روحى يا هيپنوتيزيم ،روح درمان

psychotic : بيمار رواني

psychoticism : روانشناسى : روان پريشى گرايى

psychotropic drugs : روانشناسى : داروهاى روان گردان

psychrometer : نم سنج

psychrophilic : (گ.ش ).سرما دوست ،رشد کننده در درجه حرارت کم ،سرمازى

psyho : ادم ديوانه ،بيمار روانى

psyhopath : بيمار رواني

psylla : ( )=psyllidae(ج.ش ).شپشه هاى جهنده گياهى

psyllidae : ( )=psylla(ج.ش ).شپشه هاى جهنده گياهى

pt boat : )=motor torpedo boat(ناوچه اژدر افکن

pt down : متوقف ساختن , کنار گذاردن

ptarmigan : (ج.ش ).باقرقره

ptechia : خون مردگي

pterideae : پرسياوشان

pteridologist : کرف شناس ،سرخس شناس

pteridology : سرخس شناسي

pteridophyta : ( )pteridophyte(گ.ش ).گياهان اوندى خانواده سرخس ،نهانزاد اوندى

pteridophyte : ( )pteridophyta(گ.ش ).گياهان اوندى خانواده سرخس ،نهانزاد اوندى

pteridosperm : )seed fern(سرخس تخمى

pterodactyl : (ديرين شناسى )راسته اى از سوسماران بالدار عهد ژوراسيک سفلى تا عهد مسوزوئيک

pterodactyloid : )pterodactylous(شبيه سوسماران بالدار

pterodactylous : )pterodactyloid(شبيه سوسماران بالدار

pterography : شرح پر،پر شناسى

pteropod : (ج.ش ).نرم تنان شکم پاى شناور درسطح دريا،پرپا

pteropus : شبپره ميوه خور که پوزه اش مانند پوزه روباه است

pterygium : ناخنک ،گلبرگى که مانندبال باشد

pterygoid : بال مانند

pterygoid process : زائده نازله استخوان شب پره اى ،زائده نازله عظم وتدى

ptisan : ماشعير،گندم پوست کنده

ptolemaic : وابسته به بطلميوس جغرافى دان ومنجم

ptolemaic system : هئيت بطليموسى

ptolemaist : بطلميوسى

Ptolemy : بطلميوس

ptomaine : (ش ).مواد الى قليايى سمى که دراثر پوسيدگى باکتريها بر روى مواد ازتى تشکيل ميگردد

ptyalin : (ش ).ماده تخميرى بزاق

ptyalism : سيلان بزاق ،ريزش خيو

pub : مشروبفروشي

puberal : )pubertal(وابسته به بلوغ

pubertal : )puberal(وابسته به بلوغ

pubertas praecox : روانشناسى : بلوغ زودرس

puberty : بلوغ , سن بلوغ , تکليف

puberulent : داراى کرک هاى ريز،پوشيده شده از موهاى ريز( مثل پشت زهار درسن بلوغ)،کرکدار

pubes : موي شرمگاه

pubescence : سن بلوغ ،بلوغ ،رويش مو در پشت زهار

pubescent : )pubic(لابلوغى ،زهارى ،شرمگاهى

pubetry : ورزش : بلوغ

pubic : لابلوغي , شرمگاهي , زهاري

pubic hair : موي زهار

pubis : شرمگاه , زهار

public : همگاني , علني , عمومي , معروفه , جمهور , عامه , عموم

public a : وکيل عمومى

public address amplifier : الکترونيک : فزون ساز بلندگوى اجتماعات

public address system : دستگاه بلندگو مخصوص اجتماعات بزرگ

public adress system : الکترونيک : بلند گوى اجتماعات

public affairs : علوم نظامى : روابط عمومى

public amnsement : قانون ـ فقه : نمايشگاه عمومى

public assistance : بازرگانى : کمکهاى دولتى

public benefits : بازرگانى : منافع عمومى

public borrowing : بازرگانى : استقراض عمومى

public broadcasting : الکترونيک : پخش برنامه عمومى

public building : معمارى : بناى همگانى

public company : بازرگانى : شرکت سهامى عام

public consumption : مورد مصرف عمومي

public cost : بازرگانى : هزينه عمومى

public crier : جارچي

public d. : زمين خالصه

public debts : ديون عمومي

public decency : قانون ـ فقه : عفت عمومى

public defender : (حق ).وکيل تسخيرى

public deposits : بازرگانى : سپرده هاى عمومى

public disclosure : قانون ـ فقه : تشهير

public domain : خالصح , ملک خالصه

public domains : خالصحات

public endowment : قانون ـ فقه : وقف عام

public enterprises : بازرگانى : موسسات عمومى

public expenditures : بازرگانى : مخارج عمومى

public facilities : بازرگانى : تسهيلات عمومى

public fight : زدوخورد همگاني

public finance : بازرگانى : ماليه عمومى

public good : بازرگانى : کالايى که توليد ان به نفع جامعه باشد

public goods : بازرگانى : کالاهاى عمومى

public health : بهداري

public health administration : وزارت بهداري

public health pepartment : اداره بهدارى

public house : کاروانسرا،مهمانخانه ،(انگليس )ميخانه

public image : بازرگانى : تاثير علامت تجارتى روى ذهن مردم ،تصور عمومى

public instractions : تعليمات همگانى ،معارف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود تحقیق قانون اساسی 28 ص
دانلود تحقیق قانون اساسی 35 ص DOC
دانلود تحقیق قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص
دانلود تحقیق قانون برنامه و بودجه كشور 23 ص
دانلود تحقیق قانون تجارت 76 ص
دانلود تحقیق قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص
دانلود تحقیق قانون دیوان عدالت اداری 12 ص
دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات
دانلود تحقیق قانون كار 30 ص DOC
دانلود تحقیق قانون محاسبات عمومی كشور 23 ص
دانلود تحقیق قاچاق و عناصر آن
دانلود تحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص
دانلود تحقیق قاچاق
دانلود تحقیق قتل عمدی 26 ص
دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
دانلود تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص DOC
دانلود تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص
دانلود تحقیق قوه قضائیه 40 ص
دانلود تحقیق قوه مجریه و قضاییه 25 ص