لغات مشابه
psychoneural parallelism : روانشناسى : توازى نگرى روانى - عصبى

psychonomics : روانشناسى : محيط شناسى روانى

psychopath : رواني , بيمار رواني

psychopathic : وابسته به ناخوشى دماغى

psychopathic personality : روانشناسى : شخصيت جامعه ستيز

psychopathist : متخصص ناخوشى هاى دماغى ،پزشک ديوانگان

psychopathologist : روانشناسى : اسيب شناس روانى

psychopathy : اختلالات رواني , معالجه رواني

psychopaysical : روانشناسى : روانى - فيزيکى

psychophysical : وابسته بعلم روابط ميان تن و روان

psychosexual : روانشناسى : روانى - جنسى

psychosis : اختلال رواني , بيماري رواني , حالت رواني

psychosocial : روانشناسى : روانى - اجتماعى

psychosomatic : روانشناسى : روان تنى

psychosomatic disease : ورزش : بيمارى روانى - تنى

psychosomatic disorders : روانشناسى : اختلالهاى روان تنى

psychosomatic medicine : روانشناسى : پزشکى روان تنى

psychotherapist : روانشناسى : روان درمانگر

psychotherapy : روان درماني

psychotherapy ortherapeutics : معالجه بوسائل روحى يا هيپنوتيزيم ،روح درمان

psychotic : بيمار رواني

psychoticism : روانشناسى : روان پريشى گرايى

psychotropic drugs : روانشناسى : داروهاى روان گردان

psychrometer : نم سنج

psychrophilic : (گ.ش ).سرما دوست ،رشد کننده در درجه حرارت کم ،سرمازى

psyho : ادم ديوانه ،بيمار روانى

psyhopath : بيمار رواني

psylla : ( )=psyllidae(ج.ش ).شپشه هاى جهنده گياهى

psyllidae : ( )=psylla(ج.ش ).شپشه هاى جهنده گياهى

pt boat : )=motor torpedo boat(ناوچه اژدر افکن

pt down : متوقف ساختن , کنار گذاردن

ptarmigan : (ج.ش ).باقرقره

ptechia : خون مردگي

pterideae : پرسياوشان

pteridologist : کرف شناس ،سرخس شناس

pteridology : سرخس شناسي

pteridophyta : ( )pteridophyte(گ.ش ).گياهان اوندى خانواده سرخس ،نهانزاد اوندى

pteridophyte : ( )pteridophyta(گ.ش ).گياهان اوندى خانواده سرخس ،نهانزاد اوندى

pteridosperm : )seed fern(سرخس تخمى

pterodactyl : (ديرين شناسى )راسته اى از سوسماران بالدار عهد ژوراسيک سفلى تا عهد مسوزوئيک

pterodactyloid : )pterodactylous(شبيه سوسماران بالدار

pterodactylous : )pterodactyloid(شبيه سوسماران بالدار

pterography : شرح پر،پر شناسى

pteropod : (ج.ش ).نرم تنان شکم پاى شناور درسطح دريا،پرپا

pteropus : شبپره ميوه خور که پوزه اش مانند پوزه روباه است

pterygium : ناخنک ،گلبرگى که مانندبال باشد

pterygoid : بال مانند

pterygoid process : زائده نازله استخوان شب پره اى ،زائده نازله عظم وتدى

ptisan : ماشعير،گندم پوست کنده

ptolemaic : وابسته به بطلميوس جغرافى دان ومنجم

ptolemaic system : هئيت بطليموسى

ptolemaist : بطلميوسى

Ptolemy : بطلميوس

ptomaine : (ش ).مواد الى قليايى سمى که دراثر پوسيدگى باکتريها بر روى مواد ازتى تشکيل ميگردد

ptyalin : (ش ).ماده تخميرى بزاق

ptyalism : سيلان بزاق ،ريزش خيو

pub : مشروبفروشي

puberal : )pubertal(وابسته به بلوغ

pubertal : )puberal(وابسته به بلوغ

pubertas praecox : روانشناسى : بلوغ زودرس

puberty : بلوغ , سن بلوغ , تکليف

puberulent : داراى کرک هاى ريز،پوشيده شده از موهاى ريز( مثل پشت زهار درسن بلوغ)،کرکدار

pubes : موي شرمگاه

pubescence : سن بلوغ ،بلوغ ،رويش مو در پشت زهار

pubescent : )pubic(لابلوغى ،زهارى ،شرمگاهى

pubetry : ورزش : بلوغ

pubic : لابلوغي , شرمگاهي , زهاري

pubic hair : موي زهار

pubis : شرمگاه , زهار

public : همگاني , علني , عمومي , معروفه , جمهور , عامه , عموم

public a : وکيل عمومى

public address amplifier : الکترونيک : فزون ساز بلندگوى اجتماعات

public address system : دستگاه بلندگو مخصوص اجتماعات بزرگ

public adress system : الکترونيک : بلند گوى اجتماعات

public affairs : علوم نظامى : روابط عمومى

public amnsement : قانون ـ فقه : نمايشگاه عمومى

public assistance : بازرگانى : کمکهاى دولتى

public benefits : بازرگانى : منافع عمومى

public borrowing : بازرگانى : استقراض عمومى

public broadcasting : الکترونيک : پخش برنامه عمومى

public building : معمارى : بناى همگانى

public company : بازرگانى : شرکت سهامى عام

public consumption : مورد مصرف عمومي

public cost : بازرگانى : هزينه عمومى

public crier : جارچي

public d. : زمين خالصه

public debts : ديون عمومي

public decency : قانون ـ فقه : عفت عمومى

public defender : (حق ).وکيل تسخيرى

public deposits : بازرگانى : سپرده هاى عمومى

public disclosure : قانون ـ فقه : تشهير

public domain : خالصح , ملک خالصه

public domains : خالصحات

public endowment : قانون ـ فقه : وقف عام

public enterprises : بازرگانى : موسسات عمومى

public expenditures : بازرگانى : مخارج عمومى

public facilities : بازرگانى : تسهيلات عمومى

public fight : زدوخورد همگاني

public finance : بازرگانى : ماليه عمومى

public good : بازرگانى : کالايى که توليد ان به نفع جامعه باشد

public goods : بازرگانى : کالاهاى عمومى

public health : بهداري

public health administration : وزارت بهداري

public health pepartment : اداره بهدارى

public house : کاروانسرا،مهمانخانه ،(انگليس )ميخانه

public image : بازرگانى : تاثير علامت تجارتى روى ذهن مردم ،تصور عمومى

public instractions : تعليمات همگانى ،معارف

public interests : قانون ـ فقه : مصالح عامه

public joint stock company : قانون ـ فقه : شرکت سهامى عام

public liability insurance : بازرگانى : بيمه تعهدات عمومى

public library : کتابخانه عمومى

public monopoly : بازرگانى : انحصار دولتى

public morals : قانون ـ فقه : اخلاق حسنه

public network : کامپيوتر : شبکه عمومى

public nuisance : قانون ـ فقه : مزاحمت عمومى ،unisance

public opinion : اذهان عمومي , عقيده عامه

public opinion polling : قانون ـ فقه : استخراج عقايد و اراء عمومى رفراندوم

public order : قانون ـ فقه : نظم عمومى

public policy : بازرگانى : سياست عمومى

public property : ملک خاصه

public prosector : دادستان ،مدعى العموم

public prosecutor : مدعي العموم

public restroom : آبريزگاه همگاني

public road : قانون ـ فقه : شارع عام

public sale : حراج ،مزايده

public school : مدرسه عمومي , مدرسه دولتي

public sector : بخش دولتي

public servants : مامورين دولتى

public service : استخدام دولتي

public session : قانون ـ فقه : جلسه علنى

public spirit : خير خواهى براى مردم ،ميهن پرستى

public spirited : داراى روحيه اجتماعى

public spiritedly : ازلحاظ خير خواهى مردم ،ميهن پرستانه

public spiritedness : خير خواهى مردم ،خير خواهى عموم ،ميهن پرستى

public submission : معمارى : مناقصه رسمى

public traffic : معمارى : رفت و امد همگانى

public transportation : وسائط نقليه عمومي

public treasury : قانون ـ فقه : بيت المال

public trial : قانون ـ فقه : دادرسى علنى

public warehouse : بازرگانى : انبار عمومى

publican : صاحب ميخانه

publication : منتشر , نشريه , نشر , درج

publications : نشريات

publicijuris : قانون ـ فقه : مربوط به حقوق عمومى

publicity : تبليغاتي , علانيه , علنيت

publicity films : فيلم هاى تبليغاتى

publicize : شهرت دادن , تبليغ کردن

publicly : در نظر عموم ،اشکارا

publicly useful : سودمند براى عموم ،عام المنفعه

publicness : عموميت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سوگیری توجه و اعتیاد
پیشینه تحقیق و مبانی نظری اثربخشی تدریس علوم تجربی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری امید به زندگی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی
پیشینه تحقیق و ادبیات نظری هوش معنوی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری موسیقی درمانی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه پیشرفت
پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت زندگی
مقاله در مورد آندوسکوپی
مقاله در مورد عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی
عنوان پژوهش:باغ کتاب تبریز - برای رشته معماری
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سواد رسانه ای
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های دلبستگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تفکر انتقادی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاشیه نشینی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی