لغات مشابه
public property : ملک خاصه

public prosector : دادستان ،مدعى العموم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: