لغات مشابه
pudding head : ادم کودن و نادان ،بليد

pudding heart : ادم ترسو،نامرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: