لغات مشابه
pulka : سورتمه اى که گوزن انرامى کشد

pull : کشيدن دندان , بطرف خود کشيدن , بدنبال کشيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: