لغات مشابه
pull : کشيدن دندان , بطرف خود کشيدن , بدنبال کشيدن

pull a face : ادا در اوردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: