لغات مشابه
pulsatile : پر ضربان

pulsatile instruments : ادوات ضربى يا زدنى

pulsatilla : شقايق نعمانى ،شيره شقايق که براى دارو بکار مى رود

pulsating current : الکترونيک : جريان ضربانى

pulsating load : علوم مهندسى : بار ضربه اى

pulsating quantity : الکترونيک : کميت ضربانى

pulsation : ضربان , تپش

pulsation welding : علوم مهندسى : جوشکارى نوسانى

pulsator : ماشينى که الماس را از خاک جدا ميکند

pulsatory : تپشي , ضرباني

pulse : نبض , فشار نبض

pulse amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده پالس

pulse amplitude : دامنه تپش

pulse code modulation : کامپيوتر : تلفيق رمز تپشى

pulse converter : علوم مهندسى : مبدل پالس

pulse duration : مدت تپش

pulse generator : مولد تپش

pulse length : درازاى تپش

pulse period : علوم مهندسى : تناوب پالس

pulse pressure : ورزش : فشار نبض

pulse regeneration : باز زايى تپش

pulse shape : ريخت تپش

pulse train : قطار تپشها،سلسله تپش ها

pulse transformer : الکترونيک : مبدل ضربه

pulse transmitter : علوم مهندسى : فرستنده پالس

pulse triggering : رها سازى تپش

pulsed resistance welding : علوم مهندسى : جوشکارى مقاومتى ضربه اى

pulseless : بى نبض

pulselessness : بى نبضى

pulsific : نبض تند کن

pulsimeter : نبض سنج

pulsion : )=propulsion(راندن

pulsometer : نبض سنج , تلمبه بخار

pultaceous : ضمادى ،خميرى ،نرم

pultrusion process : شيمى : فرايند کشش رانى

pululate : جوانه زدن ،غنچه کردن ،رشد ونمود کردن

pulverable : )pulverizable(قابل تبديل به پودر،پودر شدنى ،خورد کردنى

pulverizable : پودر شدني , خورد کردني

pulverization : پودر سازي , پودر ساختن

pulverizator : اسباب جهت ساييدن يا گرد کردن چيزى ،عطرپاش

pulverize : نرم کوبيدن , آرد کردن , پودر شدن , پودر کردن

pulverized : سوده , مسحوق

pulverized coal burner : علوم مهندسى : مشعل خاک ذغالى

pulverizer : خورد کننده , ساحق

pulverizing mill : شيمى : اسياى گردساز

pulverulence : حالت خاکى

pulverulent : گرد دار

pulvinate : گوژدار

pulvinated : برامده ،کوژ،نازبالشى ،محدب

pulvinated frieze : کتيبه کوژ يا محدب

pulvinus : (گ.ش ).بالشتک ساقه گياه

puma : (ج.ش ).يوزپلنگ درنده امريکايى

pumice : سنگ خارا , سنگ پا زدن

pumice concrete : علوم مهندسى : بتن متخلخل

pumice stone : سنگ پا،خاز،اسفنج معدنى

pumiceous : سنگ پايى ،سوراخ سوراخ

pumicestone slag : علوم مهندسى : سرباره سنگ پايى

pumicite : خاکستر اتشفشانى

pumishment p to the crime : کيفربه فراخورگناه

pummel : )=poundbeat(کوبيدن ،زدن ،له کردن

pumonary artery : سرخ رنگ شش ،شريان ريه

pump : تلمبه زني , پمپ کردن , پمپ , تلمبه زدن , تلنبه , صداي تلمبه , مکينه

pump barrel : معمارى : سيلندر تلمبه

pump casting : علوم مهندسى : بدنه پمپ

pump cistern : معمارى : مخزن تلمبه

pump cylinder : علوم مهندسى : سيلندر پمپ

pump dale : لوله تلمبه

pump delivery : علوم مهندسى : خروجى پمپ

pump handle : زياد تکان دادن

pump house : تلمبه خانه

pump piston : علوم مهندسى : پيستون پمپ

pump shaft : عمران : محور پمپ

pump switch : علوم مهندسى : کليد پمپ

pumpage : عمران : حجم ابى که بوسيله پمپ از چاه خارج ميشود

pumper : تلمبه زن ،چاه نفت تلمبه اى

pumpernickel : نان جو سياه سبوس دار المانى

pumping station : تلمبه خانه

pumping ststion : جايگاه تلمبه ،تلمبه خانه

pumping test method : عمران : روش چاهک ازمايش

pumpkin : کدو , کدوي تنبل

pumpkinseed : تخمه کدو

pumpman : تلمبه زن

pumpship : شاشيدن

pun : تجنيس , جناس ساختن , جناس

punch : سوراخ کن , مشت زدن , منگنه

punch and judy show : نمايش خيمه شب بازى

punch ball : ورزش : گلابى تمرين بوکس

punch card machine : کامپيوتر : ماشين کارت منگنه

punch line : لب مطلب ،جمله اساسى واصلى

punch paper tape : کامپيوتر : نوار کاغذى منگنه

punch plier : علوم مهندسى : انبر منگنه کارى

punch press : علوم مهندسى : پرس منگنه

punch room : اطاق منگنه زنى

punch the ball : ورزش : مشت کردن دروازه بان

punchation : نقطه ،خال

punchboard : )punched card(کارت کارمندى که در مقابل هر روز يا هر ساعت کار انرا سوراخ کنند

punchboard maze : روانشناسى : ماز صفحه اى سوراخدار

punched card control : علوم مهندسى : کنترل کارت پانچ

punched hole : علوم مهندسى : سوراخ منگنه

punched paper tape : نوار کاغذى منگنه شده

punched tape control : علوم مهندسى : کنترل نوار پانچ

puncheon : قلم سنگتراشي

puncher : سوراخ کننده

punchinello : پهلوان کچل ،ادم خپله ،لوده ،مسخره ،دلقک ،نمايش پهلوان کچل

punching bag : کيسه مشت

punching die : علوم مهندسى : حديده منگنه کارى

punching press : علوم مهندسى : پرس سوراخ کننده

punching tool : علوم مهندسى : پرس منگنه کارى

punchist : منگنه زن

punctate : مثل نقطه

punctation : نقطه سازي

punctilio : نکته دقيق در ايين رفتار،دقت ،دقايق

punctilious : نکته سنج , نکته بين

punctiliousness : نکته سنجي , نکته بيني

punctual : وقت شناس , معني دار , خوش قول , نکته دار

punctual payment : پرداخت در سر وعده

punctuality : وقت شناسي

punctually : در سر وعده ،بدقت

punctuate : نقطه گذاري کردن , نقطه گذاشتن

punctuation : نقطه گذارى ،نشان گذارى ،تاکيد

punctuation for reference : زير واژه

punctuation mark : علائم نقطه گذارى درجملات ،نشان نقطه گذارى

punctuation symbol : نماد نقطه گذارى

punctuative : وابسته به نقطه گذارى

punctulate : (ج.ش ).خال خال ،نقطه نقطه ،سوراخ سوراخ

punctule : خال يا نقطه کوچک

punctum : نقطه ،خال ،لکه

puncture : پنچر شدن , سوراخ کردن , پارگي

puncture test : الکترونيک : ازمايش قدرت نارسانايى

punctured : پنچر

puncuation : نقطه گذارى ،نشان گذارى ،نقطه و نشان هايى که براى بخش ها بکار ميرود

pundit : واردبکار

Puneh : پونه

pung : در سورتمه جعبه اى سوار شدن

pungent : گوشه دار , پر ادويه

pungently : بطور زننده يا تند

punic : کارتاژى ،اهل کارتاژ قديم ،قرطاجنى ،خائن

punic f. : خيانت

punic faith : خيانت ،غدر،بى وفايى

punic wars : جنگهاى سه گانه رم با قرطاجنى ها

puniness : کوچک اندامي

punish : کيفر دادن , عذاب کردن , سياست کردن , تنبيه کردن , متنبه ساختن , گوشمال دادن , عقوبت کردن , دمار درآوردن , مجازات کردن

punishability : قابليت مجازات

punishable : سزاپذير

punished : متنبه

punisher : تنبيه کننده

punishing : تنبيه کننده , ترهيبي

punishment : سزا , کيفر , تاديب , مجازات , کتک , تنبيه , گوشمالي , جزا , عذاب , عقوبت , عقاب

punishment book : علوم نظامى : ايين نامه انضباطى

punishment of a minor offence : قانون ـ فقه : مجازات تکديرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری