لغات مشابه
pulsatile : پر ضربان

pulsatile instruments : ادوات ضربى يا زدنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: