لغات مشابه
purity of woman : قانون ـ فقه : طهر

Puriya : پوريا

purkinje phenomenon : روانشناسى : پديده پورکينجه

purl : زمزمه آب , صداي شرشر , با شرشرجاري شدن

purl stitch : (در کشبافى )قلاب يا کوک چپ وراست

purler : ضربتى که شخص را ازسر پرت کند،پرت شدگى از سر

purlieu : زمينى که وقتى جزو جنگل بوده و هنوزمشمول قانون جنگل ها ميباشد

purlieus : مکان جا , ديدارگان

purlin(e) : کش

purline : ( )purlin(در ساختمان )قسمت افقى روى شاه تير يا ستونها

purloin : ربودن ،دزديدن

purloiner : دزد،مختلس

purofier : اسباب پاک کن ،ماشين سبوس گيرى ،اسباب تصفيه گاز

purple : زرشکي , رنگ ارغواني , برنگ بنفشه , فرفير

purple (shell fish) : حصبه عام ،دا الفرفير

purple emperor : پروانه

purple passage : )purple patch(نوشته اراسته به صنايع بديعى

purple patch : )purple passage(نوشته اراسته به صنايع بديعى

purple red : قرمز مايل به ارغوانى

purples : حصبه عام ،داءالفرفير

purplish : مايل به ارغوانى

purporst : مضمون ،معنى ،مفاد،ادعا،قصد،عذر،بهانه ،مفهوم شدن ،فهماندن

purport : مفهوم , مفاد , فحوا

purpose : عمد , مقصود , قصد

purpose (jf) : علوم دريايى : منظور

purposefully : با داشتن مقصود

purposeless : بي جهت

purposelessly : بى ( داشتن ) مقصود،ازروى بى مقصودى ،بيخود،بيهوده

purposelessness : بى منظورى

purposely : عمدا , مخصوصا

purposes : مقاصد

purposive behavior : روانشناسى : رفتار غايت نگر

purpura : لکه هاى خونريزى زير پوست ،(طب )حصبه عام ،داء الفرفير،فرفير

purpuric : وابسته به حصبه عام فرفيرى

purpuric acid : اسيد فرضى که نمک هاى ان ارغوانى رنگ هستند

purpurin : ماده رنگى روناس

purr : فرفر , صداي خرخرگربه , خرخر کردن

purree : يکجور رنگ زردکه از هندوستان و چين مياورند

purring : خرخر

pursang : اصل ،يکدست ،حسابى ،داراى خون پاک

purse : کيف پول , کيف , وجوهات خزانه , کيسه پول , غنچه کردن

purse bearer : کيف بر،تحويلدار،کسيکه کيف مهربزرگ را ميبرد

purse net : دام کيسه اى براى خرگوش گيرى

purse proud : مغرور از ثروت

purse seine : تور کيسه اى براى ماهى گيرى ،دام کيسه اى

purse the lips : ورزش : بستن لبها

purseful : (يک ) کيف ،(يک ) کيسه

purselane : خرفه

purser : کيسه دوز،تحويلدار،صندوقدار

pursiness : پف کردگى ،تنگى نفس ،باد غرور

purslane : خرفه

pursuance of a plan : اجراى نقشه يا طرحى ،تعقيب انديشه يا نقشه اى

pursuant : متعاقب ،مطابق ،پيرو،دنبال کننده

pursuant to : متعاقب ،در تعقيب ،مطابق ،برحسب ،بنابر

pursue : پيگرد کردن , دنبال کردن , تعقيب کردن , عقب کردن , پيگردي کردن , تعاقب کردن

Pursue : تعقیب کردن

Pursue : تعقیب کردن

pursuit : تعاقب , پيگيري , تعقيب

pursuit navigation : علوم نظامى : ناوبرى و هدايت موشک با امواج الکترونيکى تا هدف

pursuit relay : ورزش : دو امدادى تعقيبى

pursuit rotor : روانشناسى : پيروى سنج چرخان

pursuitmeter : روانشناسى : پيروى سنج

pursuivant : نامه رسان , درالتزام بودن

pursy : )pussy(فربه ،گوشتالو،ثمين ،چاق ،تنگ نفس

purtenance : اندرون ،دل وجگر،دل و روده ،متعلقات ،ضمائم

purulence : چرک داري , زخم چرکي

purulency : ريم الودگى ،حالت چيزى که ريم يا چرک از ان بيرون مى ايد

purulent : چرکدار

purulently : بطور ريم الوديا چرک دار

purvey : سورسات تهيه کردن , تهيه آذوقه , تهيه سورسات

purveyance : )pourveyance(تهيه خواربار،اذوقه رسانى

purveyor : سورساتچي

purview : ميدان ديد , مواد اساسي , قلمرو اجراء , چشم رس

purview of a book : ويعت کتاب ،انچه کتابى فرا ميگيرد

purview of an occupation : حدود کارى

pus : ريم

push : هل دادن , هل , چپاندن , زور دادن , زور زدن , فشار دادن

push & pull switch : الکترونيک : کليد کشويى

push along : راه خود را باعجله تعقيب کردن

push aside : کنار زدن

push back : عقب زدن , پس زدن

push ball : بازى که منظورازان گذراندن توپ است ازدروازه طرف مقابل بزورتنه و دست

push bike : دوچرخه پايى ،در برابر دوچرخه موتورى

push botton : خود کار

push button : شستي

push button control : کنترل دکمه اى

push button dialing : شماره گيرى دکمه اى

push down list : کامپيوتر : ليستى که از پايين به بالا نوشته مى شود به نحوى که هر ورودى جديد بالاى ليست قرار مى گيرد

push forward : جلو دادن

push instruction : کامپيوتر : دستورالعمل نشاندن

push pop stack : کامپيوتر : ثباتى که اطلاعات را از شمارنده برنامه گرفته و مکانهاى ادرس دستورالعمل را بر مبناى" انکه اول رفته اخر خارج شود "ذخيره مى کند

push pull : وابسته بدولوله الکترونى که جريان برق در انها در دوجهت متضاد جريان يابد

push shot : ورزش : ضربه فشارى

push the door to : در راپيش کنيد

push to talk : علوم نظامى : کليد مکالمه تلفنى

push up list : کامپيوتر : ليستى از اقلام که در ان هر قلم در اخر ليست وارد مى شود و ساير اقلام همان مکان مربوطه در ليست را حفظ مى کنند

push button tuner : الکترونيک : ميزانساز دگمه اى

push in : ورزش : روش برگردندن گوى به بازى

push pul oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور رفت و برگشتى

push pull amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده پوش - پول

push pull circuit : علوم مهندسى : مدار پوش - پول

push pull stage : علوم مهندسى : طبقه پوش - پول

push pull switch : علوم مهندسى : کليد پوش - پول

push up : ورزش : شنا روى زمين

pushaway : ورزش : غلطاندن گوى بولينگ از جلو بدن حرکت پارو با دورشدن تيغه از قايق

pushback hookup wire : الکترونيک : سيم با روکش شل

pushcart : ارابه دستى

pushdown : پايين فشردنى

pushdown list : ليست پايين فشردنى

pushdown store : انباره پايين فشردنى

pusher : زوردهنده

pusher propeller : علوم هوايى : ملخ هل دهنده

pusher tractor : عمران : تراکتور چرخ زنجيرى که اسکريپر را هنگام خاکبردارى به حرکت درمى اورد

pusher type furnace : علوم مهندسى : کوره نوع ضربه اى

pushful : دلدار،بى باک ،دل بدريا زدن ،متهور در اقدام بکارهاى مهم

pushing figure : الکترونيک : انديس تغيير بسامد پايين

pushpin : سنجاق سرگرد مخصوص نصب روى نقشه وغيره ،نوعى بازى بچگانه

pushtoo : پشتو زبان افغانستان

pushtu : پشتو،زبان افغانستان

pushup : بالا فشردنى

pushup list : ليست بالا فشردنى

pushup storage : انباره بالا فشردنى

pushy : سماجتآميز

pusillanimity : کم جراتي , کم دلي

pusillanimous : ترسو،ضعيف ،بزدل ،جبون

pusillanimously : ازروى کم دلى يا بزدلى ،ازروى جبن

pusling : تپنده

puss : زن جوان

pussy : چرک دار،چرکى ،ريم الود،دخترک ،بيدمشک ،شبدرصحرايى ،گربه وار،مثل پيشى

pussy willow : بيد مشک , بيدمشک

pussyfoot : مثل گربه

pustulant : کورک وار , کورک دار

pustular : کورک دار

pustulate : کورک شدن ،تبديل به کورک کردن

pustulation : ايجاد جوش

pustule : چرک دانه ،جوش چرک دار،کورک ،بثورات چرکى پوست

pustulous : کورک دار،کورکى ،بثورى

put : قرار دادن , جايگير ساختن , گذاشتن , گذاردن , هشتن , بر جاي نهادن , بفعاليت پرداختن

put a fear : ترس راکناربگذاريد

put a person on his oath : قانون ـ فقه : کسى را سوگند دادن

put about : (در مورد کشتى )تغيير مسير دادن ،تغيير جهت دادن ،برگشتن ،پريشان شدن

put across : فهماندن ،باحقه بازى موفق شدن ،دوز وکلک چيدن ،خوب انجام دادن

put and call : قانون ـ فقه : بيع خيارى

put aside : کنار گذاشتن

put away : مردود ساختن

put back : عقب بردن ،عقب انداختن

put by : کنار گذاردن

put dots : نقطه گذاري کردن

put down : خوار و خفيف کردن , بزمين گذاشتن , نشاندن , به زمين گذاشتن , حقير کردن , منکوب کردن

put down as : دانستن ،شمردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1