لغات مشابه
puttee : مچ پيچ

puttie : پاپيچ

puttier : زاموسقه کار

putty : زاموسقه زدن , بابتونه پر کردن , زاماسکه , بتونه

putty powder : گرد قلع و سرب که براى پاک کردن شيشه و فلز بکار مى برند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: