لغات مشابه
pyaemia : ورودچرک در خون ،خون چرکين

pycnic : )pyknic(ادم شکم گنده ،داراى شکم بزرگ واندام خپله

pyelitis : اماس لگن چه

pyeonhi seogi : ورزش : موازى ايستادن

pygidial : دنبي

pygidium : (ج.ش ).دم)dom( ،ساختمان دم و کفل

pygmaean : )=pygmy pygmean(قد کوتاه ،کوتوله ،وابسته به پيگمى ها

pygmalionism : روانشناسى : افريده پرستى

pygmean : )=pygmy pygmaean(قد کوتاه ،کوتوله ،وابسته به پيگمى ها

pygmoid : کوتوله

pygmy : قد کوتاه , پيگمي , گورزاد

pygmyish : کوتوله وار

pygmyism : کوتولگى

pyjamas : پيجامه

pyknic : )pycnic(ادم شکم گنده ،داراى شکم بزرگ واندام خپله

pyknic type : روانشناسى : سنخ فربه تن

pyknometer : چگالئسنگ

pyloric : وابسته بباب المعده

pyloric valve : دريچه يا سرپوش باب المعده

pylorus : بابالمعده

pynophore : برچه بر

pyogemesis : چرکزايي

pyogemous : چرکزا

pyogenesis : توليد چرک

pyogenic : تب اور،حرارت زا

pyon joomok : ورزش : چهارفصل

pyon son keut : ورزش : نوک انگشتان

pyophagia : چرک خواري

pyorreha : چرک ريزي

pyorrhea : چرک دندان , پيوره

pyorrheal : پيوره دار

pyorrhoea : چرک دندان

pyorrhoea alveolaris : چرک دندان

pyosis : تولير جراحت ،ترشح ريم چرک ،چرک ،جراحت ،فساد،ريم

pyracantha : (گ.ش ).خار مصرى ،شوک النار)fire thorn(

pyralidid : (ج.ش ).خانواده بزرگى از پروانه ها

pyramid : هرم

pyramid of credit : بازرگانى : هرم اعتبارات

pyramid spot : ورزش : نقطه روى ميز اسنوکر يا بيليارد انگليسى ميان فاصله نقطه مرکزى و وسط لبه بالايى ميز

pyramidal : هرمي

pyramidal area : روانشناسى : ناحيه هرمى

pyramidal structure : شيمى : ساختار هرمى

pyramidal tracts : روانشناسى : رشته هاى هرمى

pyramidalization : شيمى : هرمى شدن

pyramidic(al) : هرمى ،اهرام مانند

pyramidical : )pyramidal(هرمى

pyramidically : هرم وار

pyramidist : دانشجويى که در ساختمان و تاريخ هرم هاى مصر بر رسى ميکند

pyramids : اهرام

pyramids of egypt : هرم هاى مصر

pyranose form : شيمى : شکل پيرانوزى

pyranoside : شيمى : پيرانوزيد

pyre : توده هيزم مخصوص اتش زدن جسد مرده

pyrene : هسته ميوه

Pyrenees : پيرنه

pyrenran : وابسته به کوهاى PYRENEES درميان فرانسه و اسپانى

pyrethrum : (گ.ش ).گاو چشم

pyretic : وابسته به تب ،تب اور،داروى تب بر

pyreticosis : حالت تب ،تب ،حالت حمائى

pyretotherapy : معالجه ناخوشى بوسيله توليد تب

pyrex : شيشه پيرکس

pyrexia : تب

pyrexial : )pyrexic(وابسته به تب

pyrexic : )pyrexial(وابسته به تب

pyrexic(al) : تبى ،حمائى

pyrexiophobia : روانشناسى : تب هراسى

pyrheliometer : گرماسنج ونيرو سنج خورشيد

pyric : اتشى ،مربوط به سوختن

pyridine : (ش )قلياى مايع بيرنگ وازت دار)C5 H5 N(

pyrite : (مع ).سولفيد اهن

pyritic(al) : وابسته به سولفيد اهن ،مانند سولفيد اهن

pyro electricity : الکترونيک : گرما برق

pyrochemical : وابسته به فعاليت شيميايى در گرماى زياد

pyroclastic : تشکيل شده در اثر فعاليت اتشفشانى

pyrocondensation : تغليظ يا تکاثف شيميايى بوسيله حرارت

pyrocotton : علوم نظامى : پنبه باروتى

pyroelectricity : آذر برق

pyrogen : برق ،عنصر قابل اشتعال ،ماده تب اور

pyrogenesis : گرمارايى

pyrogenic : گرمي بخش , آذرين

pyrogenous : گرمي بخش

pyrogentic : گرمازا،گرماده

pyrogravure : نقشه اى که بوسيله داغ کردن چوب روى ان مى اندازند

pyrolytic dehydrogenation : شيمى : هيدروژن زدايى تفکافتى

pyrolyze : در اثر حرارت تغيير شيميايى دادن ،تحت عمل تجزيه شيميايى در اثر حرارت قراردادن

pyromagnetic : الکترونيک : گرما - مغناطيس

pyromancy : آتش بيني

pyromaniac : روانشناسى : اتش افروز

pyrometallurgy : استخراج فلزات در اثر حرارت

pyrometer : آذر سنج

pyrometry : آذرسنجي

pyronine : (ش ).پيرونين ،رنگهاى قليايى زرد

pyrope : (مع ).هر نوع گوهر برنگ قرمز روشن ،لعل قرمز سير

pyrophobia : روانشناسى : اتش هراسى

pyrophorous : اتش گيرگ ،اتش گيرنده مجاورت هوا

pyrophorus : چيزى که در مجاورت هوا خودبخود اتش گيرد،اتش گيرک

pyrophotograph : عکس روى شيشه ،عکس روى چينى

pyrosis : سوزش معده

pyrotechnic : )pyrotechnical(مربوط به فن اتشبازى ،مربوط به استفاده ازاتش درعلم وهنر،اتش بازى

pyrotechnic display : (نمايش ) اتش بازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی telegraphy , معنی telemachus , معنی telemark , معنی telematics , معنی telemedicine , معنی teleologic , معنی teleological , معنی teleologist , معنی teleology , معنی teleost , معنی teleostereoscope , معنی telepathic , معنی telephnone book , معنی telephone , معنی telephone amplifying tube , معنی telephone area , معنی telephone booth , معنی telephone box , معنی telephone carrier current , معنی telephone channel , معنی telephone charge , معنی telephone code , معنی telephone communication , معنی telephone condenser , معنی telephone conduit , معنی telephone connection , معنی telephone conversation , معنی telephone cord , معنی telephone current , معنی telephone density , معنی telephone dial , معنی telephone engineering , معنی telephone extension set , معنی telephone frequency characteristic , معنی telephone fuse , معنی telephone installation , معنی telephone line , معنی telephone loope , معنی telephone modal distance , معنی telephone network , معنی telephone number , معنی telephone operator , معنی telephone plant , معنی telephone plug , معنی telephone relay , معنی telephone repeater valve , معنی telephone repeating coil , معنی telephone responder , معنی telephone service , معنی telephone set , معنی telephone subscriber , معنی telephone switchboard , معنی telephone system , معنی telephone test connection , معنی telephone traffic , معنی telephone traffic recorder , معنی telephoner , معنی telephonic , معنی telephonist , معنی telephony , معنی telephore e. , معنی telephotographic , معنی teleplasm , معنی teleplay , معنی teleprompter , معنی teleran , معنی teleran system , معنی telescope , معنی telescope (rn,usn) 1 , معنی telescopic chimney , معنی telescopically , معنی telescopii , معنی telescopist , معنی telescopy , معنی telesoftware , معنی telesto , معنی telethermoscope , معنی teletractor , معنی teletype , معنی teletype exchange , معنی teletypesetting , معنی teletypist , معنی teleutospore , معنی teleview , معنی televiewer , معنی televised , معنی television , معنی television broadcasting station , معنی television flakes ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز