لغات مشابه
quicksand : ماسه متحرک , دردريگ , ريگ روان

quicksetting : زودبند

quickstep : گامسريع

quid : يک ليره

quiet : خامش , ساکت , بي سر و صدا , آسوده کردن , خاموش , آرام

quietist : اهل سکوت

quil : شاهپر

quilt : دواج

quilted : آجيده

quilter : لحاف دوز

quince seed : بهدانه

quincy : زهرباد

quinine : گنه گنه

quinquennial : پنج ساله

quinquevalent : پنج بنياني , پنج ارزشي

quintain : هدف حمله

quintal : کنتال

quintessence : جوهر

quintessencial : جوهري

quintet : پنج تائي , پنج نفري

quintic : خمسه

quintuplicate : پنج قلو

quip : مزه ريختن

quisling : دست نشانده

quit : ول کردن , ترک دادن , متارکه , رها سازي , کناره گيري کردن

quit maker : لحاف دوز

quite : تماما

quits : واريز شده

quitter : واگذارنده

quiver : تير دان , تيردان , ترکش , ارتعاش داشتن

quixotic : خيالپرست

quixotism : خيالپرستي

quodlibet : نکته عالي , نکته قابل

quoin : سنگ نبش , سنگ زاويه

Quota : سهمیه

Quota : سهمیه

quota : بنيچه , سهميه

quotable : نقل کردني

quotation : نقل قول , مظنه , نص , نقل

Quote : نقل قول کردن ، قیمت دادن

Quote : نقل قول کردن ، قیمت دادن

quote : نقل کردن

quote prices : مظنه دادن

quoting : از قول

Rabat : رباط

rabbet : کنش کاو

rabbi : خاخام , عالم يهودي

rabbis : داء الکلب

rabbit : خرگوش

rabbit like : خرگوشي

rabbiter : شکارچي خرگوش

rabble rouser : عوام انگيز

rabblement : ازدحام

Rabeeh : رابعه

Rabi al Aval : ربيع الاول

Rabi al Sani : ربيع الثاني

rabid : هار

rabies : هاري , بيماري هاري

race : تبار , مسابقه , کورس , بسرعت رفتن , نژاد

racecourse : اسپريس

racehorse : اسب مسابقه

racemose : خوشهاي

racer : سريع السير , مسابقه دهنده , تندرو , مسابقه گذار

racetrack : مسير مسابقه

raceway : جوي آب

rachis : مهره هاي پشت , ستون فقرات

racial : تباري , نژادي

racial discrimination : تبعيض نژادي

racial superiority : برتري نژادي

racialism : نژاد پرستي

racism : نژادپرستي , نژاد پرستي

racist : نژاد پرست

rack : طاقچه

racket : جارو جنجال , راکت , سر وصدا

racketeer : قلدر باجگير

rackle : کله شق

raconteur : داستانسرا

Racoon : راگون

racquet : سر وصدا

Rad Mohammad : رادمحمد

radar : رادار

radarman : متصدي رادار

raddle : گل اخري , درهم بافتن , گل قرمز

raddled : شکسته شده

radial : زندي , شعاعي

radian : راديان

radiance : تابناکي , درخشندگي , شعشعه , درخشش

Radianov : روديانوف

radiant : پرتو افکن , درخشنده , متشعشع , تابناک , شعاع افکن , ساطع , نورافشان , تابان , پر تلالو , پر جلا , شعاع گستر

radiant energy : انرژي تابشي , نيروي موجي

radiate : تابيدن , پرتو افکندن , نورا فشاندن , شعاع افکندن , متشعشع شدن , نورافشاني کردن , درخشيدن

radiation : تابش , تابندگي , پرتو , تشعشع , پرتوگستري , پرتوافکني , پرتو افشاني

radiative : تابشي

radiator : رادياتور

radical : راديکال , بن رست , ريشهاي , قسمت اصلي , جذري , ريشگي

Radical : ریشه ای ، افراطی ، تندرو

Radical : ریشه ای ، افراطی ، تندرو

radical change : صلاح اساسي

radicate : ريشه گرفتن , ريشه دار شدن , ريشه دار کردن

radio : راديو , بيسيم , راديوئي , راديويي

radio announcer : گوينده راديو

Radio Free Iraq : راديوآزآد عراق

radio frequencies : امواج راديوئي

radio wave : موج راديو

radioactive : تشعشعي , راديو آکتيو , راديو اکتيو , پرتوزا , پرتو افشان

radioactivity : راديو اکتيويته

radiogram : اشعه مجهول , پرتونگاره

radiograph : پوتونگار

radiographer : پرتونگار

radiographic : پوتونگار

radiography : عکسبرداري راديو , راديو گرافي , پرتونگاري

radiological : رادیولوژی

radiologist : پرتوشناس

radiology : پرتوشناسي , راديولوژي

radiometer : شعاع سنج

radiophotograph : عکس راديوئي

radiophptp : عکس راديوئي

radioscopy : پرتو بيني , راديوسکپي

radiotherapy : راديو تراپي , پرتو درماني

radish : ترب , تربچه

radium : شب چراغ , راديوم

radius : زند زبرين , زند اعلي , شعاع

radius vector : بردار شعاعي

radix point : نقطه مبنا

Rafael : رافائيل

Rafala : رافلا

Rafat : رفعت

Rafigh : رفيق

Rafsanjani : رفسنجاني

rafter : گله مرغ

raftsman : جاشو

rag : لته , جل , لباس مندرس , ژنده , کهنه , پارچه کهنه

Raga : راگا

ragamuffin : ژنده پوش

rage : بيداد راه انداختن , شدت داشتن , ميل مفرط

raged : خشمناک شدن

ragged : مرقع

ragman : کهنه فروش , کهنه خر

ragout : راگو

rags : جل و پوست

ragtime : موسيقي ضربي

Raha : رها

Raheleh : راحله

Rahim : رحيم

Rahman : رحمان

Rahmat : رحمت

Rahmatollah : رحمتالله

raid : يورش کردن , يورش آوردن

raidant : تابنده

raider : يورش برنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری