لغات مشابه
ratchet : ضامن دار کردن , گيره عايق

ratchet wheel : چرخ ضامن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: