لغات مشابه
ration : جيره کردن , جيره بندي کردن , جيره , جيره دادن

rationable : عقلايي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: