لغات مشابه
rationalism : فلسفه عقلاني

rationalists : عقليون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: