لغات مشابه
rationality : عقلانيت

rationally : منطقا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: