لغات مشابه
ravage : بلا زده کردن , نهب

ravager : ويران گر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: