لغات مشابه
reach : حيطه , فرا رسيدن

reach an end : به سر آمدن

reach each other : بهم رسيدن

reach one s goal : بمقصود رسيدن

reach puberty : به تکليف رسيدن , تکليف شدن

reacquire : باز گرفتن

react : واکنش کردن , واکنش نشان دادن

reactant : واکنش کننده

reaction : بازتاب , عکسالعمل , انعکاس , واکنش , ارتجاع , انفعال , معرفي

reactional : عکس العمل

reactionary : ارتجاعي , مرتجع

reactivate : دوباره فعال کردن

reactivation : فعاليت مجدد

reactive : واکنشي

reactor : رآکتور , عامل واکنش

read : خوانده , خواندن

read the Koran : تلاوت کردن

readability : خوانايي , قابليت خواندن

readable : خواندني , قابل خواندن

reader : خواننده

readership : خوانندگي

readiness : آمادگي , سازمندي , رو براهي

readiness to answer : حاضر جوابي

reading : خوانندگي

reading the Koran : تلاوت

ready : روبراه , آماده , فراهم , حاضر , حي , مهيا , تيار

ready for service : آماده خدمت , حاضر خدمت

ready made dress : لباس دوخته

real : بدون تصنع , راستين

real estate : مستغلاتي , مستغل

real estate agency : بنگاه معاملات ملکي

real estate tax : ماليات مستعلات , ماليات بر مستعلات

real estates : مستغلات

real state : اموال قير منقول

realgar : رهج

realism : واقع بيني , رآليسم

realist : واقع بين

realistic : واقع بين

reality : حقيقت , واقعيت , معني , در معني , اصالت وجود

realizable : صورت پذير

realization : تحقق

realize : متوجه شدن , پي بردن

really : تو بميري , براستي , حقيقي , بهجهنم , واقعا , الحق

realm : قلمرو سلطان

realpolitik : سياست زور , سياست تجربي

reamer : برقو , برقوزن

reap : درويدن

reaper : درو گر , ماشين درو

reappraisal : ارزيابي تازه

rear : عقبي , پشت

rear admiral : دريادار

rear guard : پس قراول , عقب دار

rearguard : پس قراول

rearm : تجديد تسليحات کردن

rearmament : تسليح مجدد

rearrange : بازچيدن

rearrangement : باز چيني

rearward : بطرف عقب , عقب دار

reason : وجه , حجت , جهت , سبب , برهان , عقل , استدلال کردن , دليل استدلال کردن , دليل , تعقل کردن , برهان آوردن

reason fallaciously : مغالطه کردن

reasonabilness : معقوليت

reasonable : برهاني , معقول , حسابي

reasoner : استدلال کننده

reasoning : محاجه , تعقل , استدلال

reasons : علل , دلايل , ادله , دلائل

reassemble : دوباره سوار کردن

reassociate : دوباره معاشرت کردن

reassurance : اطمينان مجدد , بيمه ثانوي

reassure : دوباره اطمينان دادن

reave : بزور بردن

Rebecca : ربکا

rebel : طغيان کردن , عصيان گر , طغيان گر , ياغي گري کردن , شورشي , تمرد کردن , عاصي , ياغي , عاصي شدن , شوريدن , سر کشيدن , گردن کشيدن

rebelious : متمردانه

rebellion : تمرد , عناد , ياغيگري , شورش , عصيان

rebellious : عصيان گر , عاصي , متجاسر , شورشي , طاغي , متمرد

rebind : دوباره صحافي کردن

rebirth : تولد مجدد , باز زاد , تولد تازه , تولد روحاني

reboant : عود کننده

rebound : اعاده , حرکت ارتجاعي داشتن , پس زدن

rebounding : دوکمانه

rebroadcast : برنامه مکرر

rebuff : تودهني , تو دهني , پس زدن

rebuild : باز ساختن , دوباره ساختمان کردن

rebuilding : سازندگي

rebuke : زخم زبان

rebuker : ملامت کننده

rebus : معماي مصور

rebuttal : پس زني , عمل متقابل , تکذيب

rebutter : پاسخ رد

recalcitrance : جواب رد , کله شقي

recalcitrancy : کله شقي , جواب رد

recalcitrant : ناتو

recalculate : دوباره حساب کردن

recall : ياد آوردن , فرا خواندن , بياد آوردن

recalling : فرا خواني

recant : وادنگ کردن

recapture : پس گيري , بازپسگيري , دوباره تسخير کردن

recast : ازنو ريختن

recede : دور شدن , بعقب سرازيرشدن , پس رفتن

Recede : عقب رفتن

Recede : عقب رفتن

receipt : قبض رسيد , دريافت , دريافتي

receipt book : دفتر رسيد

receipt register : دفتر رسيد

receipts and expenses : خرج و دخل

receivable : قابل وصول , قابل قبول , دريافت کردني

receive : به دست رسيدن , وصول کردن , دريافت کردن

receive a blow : ضربت خوردن

receive a bribe : ارتشاء کردن

receive a tip : انعام گرفتن

receive wages : مزد گرفتن , اجرت دريافت داشتن

received : وارده , دريافتي , مقوبض

received blow : ضربه خورده

receiver : گوشي , گيرنده , دريافت کننده

receiving : دريافت کننده

recency : تازگي , تاخر

recension : چاپ تازه

recent : اخير , متاخر , تازه

recently : جديدا , اين اواخر , به تازگي , اخيرا

recently established : جديدالتاسيس

receptacle : نهنج

reception : پذيرايي , ضيافت , ميهماني

reception guard : گارد احترام

receptionist : پذيرگر

receptive : شنوا

receptivity : قدرت پذيرش

receptor : گيرنده , وان حمام , ستاره مساعد

recess : طاقچه ساختن , زنگ تنفس , فترت , موقتا تعطيل کردن

recession : بحران اقتصادي , رکود اقتصادي

recessional : تعطيلي , فترتي , وابسته بموقع تنفس

recessive : مايل ببازگشت , ارتجاعي

recipe : خوراک دستور , دستورالعمل

recipient : وصول کننده , دريافت کننده

reciprocal : معکوس

reciprocate : متقابل کردن , معامله بمثل کردن

reciprocation : عمل متقابل

reciprocity : مقابله , معامله بمثل , عمل متقابل

recision : سرشاخه زني

recital : رسيتال

recitation : قرائت , قراعت

recitative : يکايک شمردن

recite : از برخواندن , درس راپس دادن , انشاد کردن

recite an incatation : ورد خواندن

reciting : انشاد

reckless : بي پروا , بي احتياط , بي بياک

Reckless : بی احتیاط

Reckless : بی احتیاط

reckon : حساب پس دادن

reclaim : استرداد کردن , استرداد نمودن

reclaimable : قابل استرداد , ادعا پذير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی - سازماندهی
پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع
پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی
پاورپوینت روش نگارش و تدوین مقالات علمی
پاورپوینت كفیر یك نوشیدنی تخمیری
پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز
پاورپوینت طرح توجیهی کارگاه صنایع چوبی کاج
پاورپوینت بررسی میکرو کنترلر پیک
قانون جذب
سورس رینگتون بالیودی
پاورپوینت بررسی باغ شازده ماهان کرمان
پاورپوینت بررسی باغ فتح آباد تبریز
پاورپوینت بررسی باغ های ایرانی
پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو
پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی
پاورپوینت بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی
پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده
پاورپوینت بررسی بسته بندی گوشت
پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان