لغات مشابه
recapture : پس گيري , بازپسگيري , دوباره تسخير کردن

recast : ازنو ريختن

recede : دور شدن , بعقب سرازيرشدن , پس رفتن

Recede : عقب رفتن

Recede : عقب رفتن

receipt : قبض رسيد , دريافت , دريافتي

receipt book : دفتر رسيد

receipt register : دفتر رسيد

receipts and expenses : خرج و دخل

receivable : قابل وصول , قابل قبول , دريافت کردني

receive : به دست رسيدن , وصول کردن , دريافت کردن

receive a blow : ضربت خوردن

receive a bribe : ارتشاء کردن

receive a tip : انعام گرفتن

receive wages : مزد گرفتن , اجرت دريافت داشتن

received : وارده , دريافتي , مقوبض

received blow : ضربه خورده

receiver : گوشي , گيرنده , دريافت کننده

receiving : دريافت کننده

recency : تازگي , تاخر

recension : چاپ تازه

recent : اخير , متاخر , تازه

recently : جديدا , اين اواخر , به تازگي , اخيرا

recently established : جديدالتاسيس

receptacle : نهنج

reception : پذيرايي , ضيافت , ميهماني

reception guard : گارد احترام

receptionist : پذيرگر

receptive : شنوا

receptivity : قدرت پذيرش

receptor : گيرنده , وان حمام , ستاره مساعد

recess : طاقچه ساختن , زنگ تنفس , فترت , موقتا تعطيل کردن

recession : بحران اقتصادي , رکود اقتصادي

recessional : تعطيلي , فترتي , وابسته بموقع تنفس

recessive : مايل ببازگشت , ارتجاعي

recipe : خوراک دستور , دستورالعمل

recipient : وصول کننده , دريافت کننده

reciprocal : معکوس

reciprocate : متقابل کردن , معامله بمثل کردن

reciprocation : عمل متقابل

reciprocity : مقابله , معامله بمثل , عمل متقابل

recision : سرشاخه زني

recital : رسيتال

recitation : قرائت , قراعت

recitative : يکايک شمردن

recite : از برخواندن , درس راپس دادن , انشاد کردن

recite an incatation : ورد خواندن

reciting : انشاد

reckless : بي پروا , بي احتياط , بي بياک

Reckless : بی احتیاط

Reckless : بی احتیاط

reckon : حساب پس دادن

reclaim : استرداد کردن , استرداد نمودن

reclaimable : قابل استرداد , ادعا پذير

reclaimed : مستحدث

reclamation : احيا اراضي , استرداد

reclination : خمشدني

recline : خم شدن , لميدن

Recline : تکیه کردن

Recline : تکیه کردن

reclined : لميده

recliner : صندلي راحتي

recluse : گوشه نشين , گوشهگير , انزواجو

recognition : بازشناخت , بازشناسي , شناسايي , تشخيص

recognizable : شناخت پذير

recognizance : سپرده التزامي , وجه الضمانه

recognize : شناختن , برسميت شناختن , باز شناختن

recognized : شناخته شده

recognizer : بازشناس , شناسنده

recoil : فنري بودن

recollect : دوباره جمع کردن

recollection : يادآوري

recommend : توصيه کردن , پيشنهاد کردن , توصيه شدن

recommendable : قابل توصيه

recommendation : تجويز , نامه پيشنهاد , نظريه , توصيه

recommendation letter : سفارشنامه

recommendatory : توصيه آميز

recommended : مستحب

recommit : دوباره مرتکب شدن

recompose : دوباره انشاء کردن

reconcilable : قابل تلفيق , آشتي پذير

reconcile : آشتي کردن , آشتي دادن , صلح دادن

reconciliation : آشتي

reconciliatory : مصالحه آميز

recondition : نو کاري کردن

reconnoitre : عمليات اکتشافي کردن

reconsider : تجديد نظر کردن , تجديد نظر

reconsideration : تجديدنظر

reconstruct : بازسازي کردن , از نو ساختن , نوسازي کردن

reconversion : گرايش مجدد

reconvert : تسعير کردن

reconveyance : اعاده مجدد

record : صفحه , ضبط کردن , ضبط , پيشينه , رکورد

record holder : رکورد دار

record player : گرام , گرامافون

record breaking : رکرد شکني

recorder : وقايع نويس

recording : ثبت , ضبط

records : سوابق , بايگاني , پرونده

recount : يکايک گفتن , شمارش مجدد

recoupment : کسب مجدد

recourse : توسل

recover : باز يافتن , باز يافت , خوب شدن , بهبودي يافتن

recoverable : بازيافتني

recovery : بازيابي , شفا , بهبود , بازيافت , تشفي

recreation : تفريح , نزهت , تفرج

recreational : تفريحي

recreative : تفريحي

recrimination : اتهام متقابل , تهمت متقابل

recrudesce : برگشتن ،عود کردن

recrudescence : ظهور مجدد

recrudescent : عود کننده

recruit : کارمند تازه , نيروي تازه گرفتن

recruital : بهبودى

recruitment : سرباز گيري , استخدام

recrvdescence : ظهور مجد د،برگشت ،عود

recrystallization : شيمى : تبلور مجدد

rectal : (تش ).وابسته براست روده ،وابسته به معاء غلاظ،وابسته به مقعد

rectangle : مربع مستطيل , راست گوشه

rectangle of dispersion : علوم نظامى : مستطيل پراکندگى گلوله ها

rectangular : راست گوشه , مربع مستطيل , مستطيلي

rectangular antiprism : شيمى : ضد منشور مستطيل القاعده

rectangular coordinate : معمارى : مختصات متعامد

rectangular coordinate system : کامپيوتر : سيستم مختصاتى مستطيلى

rectangular coordinates : علوم هوايى : دستگاه مختصات راست گوشه

rectangular distribution : روانشناسى : توزيع مستطيلى

rectangular giagram : عمران : دياگرام مستطيل شکل

rectangular power : ورزش : قدرت راست روى

rectangular prism : شيمى : منشور مستطيل القاعده

rectangular pulse : الکترونيک : ضربه مستطيلى

rectangular section : عمران : مقطع مستطيلى

rectangularity : مستطيلى

rectangularly : بشکل راست گوشه

rectifiable : قابل تصحيح يا جبران

rectification : يکسوسازي , راستگري

rectification note : بازرگانى : اصلاحيه

rectification of an alternating current : الکترونيک : يکسوکنندگى جريان متناوب

rectified spirit : شيمى : الکل دو تقطيرى

rectifier : راستگر , يکسوساز

rectifier efficiency : الکترونيک : بازده يکسوکننده

rectifier meter : الکترونيک : سنجه با يکسوکننده

rectifying : علوم هوايى : راستگردى

rectifying valve : علوم هوايى : شير يکسو کننده

rectilineal : داراى خط هاى راست ،راست خط،محدود بخطوط راست

rectilinear distribution : روانشناسى : توزيع خطى هم ارز

rectiliner : ورزش : مستقيم الخط

rectitude : صحت عمل , راست گري

recto : کامپيوتر : صفحه دست راست

rector : کشيش بخش

rectorate : مقام رياست دانشکده يا اموزشگاه ،رياست بنگاه مذهبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها
مقاله بررسی نكاتی در مورد روابط زناشویی و عشق پایدار
مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی
مقاله بررسی هنر و هنرمندان
مقاله بررسی هنرهای گرافیك و چاپ
مقاله بررسی وکالت بلاعزل
"مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت"
مقاله پوشش در شعر گویندگان پس از مشروطه
مقاله دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر
"مقاله شناسایی فركانس رادیو، نقشه مسیر، RFID"
تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows XP-Vista-98
تحقیق بررسی احتراق (آتش)
تحقیق بررسی آزمایش حرارت
تحقیق بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن
تحقیق بررسی امنیت انرژی
تحقیق بررسی انرژی صوت
تحقیق بررسی انرژی گرمایی
تحقیق بررسی انرژی مغناطیسی
تحقیق بررسی انفجار انرژی