لغات مشابه
recede : دور شدن , بعقب سرازيرشدن , پس رفتن

Recede : عقب رفتن

Recede : عقب رفتن

receipt : قبض رسيد , دريافت , دريافتي

receipt book : دفتر رسيد

receipt register : دفتر رسيد

receipts and expenses : خرج و دخل

receivable : قابل وصول , قابل قبول , دريافت کردني

receive : به دست رسيدن , وصول کردن , دريافت کردن

receive a blow : ضربت خوردن

receive a bribe : ارتشاء کردن

receive a tip : انعام گرفتن

receive wages : مزد گرفتن , اجرت دريافت داشتن

received : وارده , دريافتي , مقوبض

received blow : ضربه خورده

receiver : گوشي , گيرنده , دريافت کننده

receiving : دريافت کننده

recency : تازگي , تاخر

recension : چاپ تازه

recent : اخير , متاخر , تازه

recently : جديدا , اين اواخر , به تازگي , اخيرا

recently established : جديدالتاسيس

receptacle : نهنج

reception : پذيرايي , ضيافت , ميهماني

reception guard : گارد احترام

receptionist : پذيرگر

receptive : شنوا

receptivity : قدرت پذيرش

receptor : گيرنده , وان حمام , ستاره مساعد

recess : طاقچه ساختن , زنگ تنفس , فترت , موقتا تعطيل کردن

recession : بحران اقتصادي , رکود اقتصادي

recessional : تعطيلي , فترتي , وابسته بموقع تنفس

recessive : مايل ببازگشت , ارتجاعي

recipe : خوراک دستور , دستورالعمل

recipient : وصول کننده , دريافت کننده

reciprocal : معکوس

reciprocate : متقابل کردن , معامله بمثل کردن

reciprocation : عمل متقابل

reciprocity : مقابله , معامله بمثل , عمل متقابل

recision : سرشاخه زني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: