لغات مشابه
recursive : بازگشتي

recursive algorithm : کامپيوتر : الگوريتم بازگشتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: