لغات مشابه
red light : چراغ خطر , چراغ قرمز

red light district : محله فواحش

red line : علوم هوايى : خط قرمز

red lips : لبهاى قرمز

red man : هندى سرخ پوست امريکا

red maple : بوسيام

red meat : گوشت گاووگوسفند

red mud : معمارى : سرخگل

red mullet : شاه ماهى

red neck : درجنوب اتازوني

red ness : قرمزى ،سرخى

red nucleus : روانشناسى : هسته قرمز

red oak : (گ.ش ).بلوط دم دار

red ocher : (مع ).گل اخرى

Red Orchestra : ارکستر سرخ

red pencil : عيب گرفتن ،تصحيح کردن

red rattle : مويزک ،کشمشش کولى

red reg : چيزى که موجب خشم وبرانگيختگى گرد د،يکجورزنگ در گندم

red rose : گل سرخ ،گل سورى

Red Sea : درياي احمر

red siskin : (ج.ش ).سهره سرخ رنگ امريکايى

Red Square : ميدان سرخ

red tamarind : تمر گجرات

red tape : نوار باريک قرمز،(مج ).فرماليته ادارى ،تشريفات زائد،مقررات دست و پاگير

red wood : بقم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت در مورد گازها و بخارات
دانلود پاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوف
دانلود پاورپوینت کامل درباره فیزیک پایه
دانلود پاورپوینت در مورد نرم بندی فولادها
دانلود پاورپوینت کامل درس فیزیک پایه2
دانلود طرح با کیفیت ( 300 دی پی آی ) برای کوسن چاپی به همراه فلیم و آموزش آسان تهیه در منزل شماره 163
دانلود پاورپوینت درموردضروت ها و نیاز های استقرار اکتیو دایرکتوری
دانلود پاورپوینت درموردانواع مطالعه های مشاهده ای
دانلود پاورپوینت کامل درباره درس فیزیک عمومی
دانلود طرح با کیفیت ( 300 دی پی آی ) برای کوسن چاپی به همراه فلیم و آموزش آسان تهیه در منزل شماره 164
دانلود تحقیق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
دانلود پاورپوینت درمورد IUGR
دانلود پاورپوینت بررسی بهینه سازی موتور جست وجو
دانلود پاورپوینت کامل درباره درس فیزیک هسته ای 2
دانلود تحقیق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
دانلود پاورپوینت در مورد آمار تحليلي
دانلود پاورپوینت با موضوع فیزیک فضا
دانلود پاورپوینت در مورد ادیان کثرت یا حصر؟
دانلود پاورپوینت درس فیزیک اول دبیرستان