لغات مشابه
red light district : محله فواحش

red line : علوم هوايى : خط قرمز

red lips : لبهاى قرمز

red man : هندى سرخ پوست امريکا

red maple : بوسيام

red meat : گوشت گاووگوسفند

red mud : معمارى : سرخگل

red mullet : شاه ماهى

red neck : درجنوب اتازوني

red ness : قرمزى ،سرخى

red nucleus : روانشناسى : هسته قرمز

red oak : (گ.ش ).بلوط دم دار

red ocher : (مع ).گل اخرى

Red Orchestra : ارکستر سرخ

red pencil : عيب گرفتن ،تصحيح کردن

red rattle : مويزک ،کشمشش کولى

red reg : چيزى که موجب خشم وبرانگيختگى گرد د،يکجورزنگ در گندم

red rose : گل سرخ ،گل سورى

Red Sea : درياي احمر

red siskin : (ج.ش ).سهره سرخ رنگ امريکايى

Red Square : ميدان سرخ

red tamarind : تمر گجرات

red tape : نوار باريک قرمز،(مج ).فرماليته ادارى ،تشريفات زائد،مقررات دست و پاگير

red wood : بقم

red worm : ( )=bloodworm(ج.ش ).کرم ريز سرخ رنگ)Tubifex(

red zone : ورزش : دايره قرمز صفحه هدفگيرى

red cap : دژبان ،باربرايتگاه راه اهن

red green blindness : روانشناسى : رنگ کورى سبز - قرمز

red legs : نام چندجورپرنده که پاهاى قرمز دارند

red out : علوم هوايى : از بين رفتن قدرت بينايى هنگام سقوط با شتاب منفى

red shortness : علوم مهندسى : شکنندگى - سرخ

red tapery : رعايت تشريفات رسمى وادارى بحد افراط،قرطاس بازى

red tapism : قانون ـ فقه : رعايت تشريفات ادارى به حد افراط

red tapist : قانون ـ فقه : معتقد بهred-tapism

red water : نوبه گاو وگوسفند که بر اثر ان پيشاب جانور قرمزميشود

redact : آماده چاپ کردن

redaction : ويرايش ،انشاء

redactor : سردبير

redan : استحکامات دوپهلو که گوشه برجسته اى ازان بيرون مى ايستد

redargue : توبيخ کردن ،متهم ساختن ،تکذيب کردن

redbreast : سينه سرخ , سرخ سرک

redbud : (گ.ش ).درخت ارغوان ،گل ارغوان

redcoat : سرباز انگليسى( بويژه در جنگ استقلال امريکا)

redd : درست کردن ،مرتب کردن ،رهاساختن

redden : سرخ کردن

reddendo singula singulis : قانون ـ فقه : الفاظ در قسمتهاى مختلف سند بايد متناسب با هم تعبير شوند

reddendum : قانون ـ فقه : موعد يا مهلت پرداخت اجاره

reddish : مايل بقرمز

reddle : گل اخرى زدن

rede : پند،تدبير،مشورت دادن ،حدس زدن ،هدايت کردن ،واقعه ،جريان ،وقوع ،مصلحت

redecorate : مجددا آراستن

redecoration : نوارايى

rededication : اهدا مجدد،تقديم مجدد

redeem : فديهدادن

Redeem : باز خریدن ، جبران کردن

Redeem : باز خریدن ، جبران کردن

redeem a security : قانون ـ فقه : وثيقه اى را فک کردن

redeem of pledge : قانون ـ فقه : فک وثيقه

redeemer : نجات دهنده , فديه دهنده

redefine : دوباره تعريف کردن

redeliver : دوباره تحويل دادن

redemand : تجزيه طلب شدن

redemption : باز خريد , رهيي

redemption of a loan : قانون ـ فقه : اداى دين

redemptive : رستگارى بخش ،باز خريدنى

redemptory : رستگارى بخش

redeploy : از منطقه اى به منطقه ديگر اعزام داشتن ،نقل و انتقال دادن

redesign : طراحي مجدد کردن

redesignate : علوم نظامى : اسم گذارى مجدد يکانها يا تغيير دادن شماره يکانها

redevelopment : تغییر نقشه و دکور

redhead : مو قرمز

rediant energy : علوم هوايى : انرژى تابشى

redicule : تمسخر , مسخره کردن

rediculous : مسخره

rediculously : بطور خنده اور،بطور مضحک

redingote : ردنگت

redintegrate : تجديد شونده ،دوباره مستقر شونده ،دوباره درست کردن ،دوباره بر قرار کردن ،تجديد کردن ،دوباره يکى شدن

redirect : بازپرسى از شهود بعد از بازجويى متهم ،دوباره راهنمايى کردن

redirection operator : کامپيوتر : عملگر تعيين جهت

redisseinsin : قانون ـ فقه : اعاده تصرف عدوانى

redistribution effect : بازرگانى : اثر توزيع مجدد

redistribution of force : عمران : تقسيم مجدد نيروها

redistribution of income : بازرگانى : توزيع دوباره درامد

redistribution of wealth : بازرگانى : توزيع دوباره ثروت

redivivus : تولد تازه يافته ،زندگى نو يافته

redlead : شيمى : سرنج

redlining : کامپيوتر : خط قرمز کشيدن

redness : حمره , سرخي

redo : دوباره انجام دادن

redolence : بو داشتن ،بو،عطر،خاطرات گذشته

redolent : معطر،بودار،حاکى

redouble : دوچندان کردن ،افزودن ،دوبرابر کردن

redoubt : موضع محصور دفاعى کوچک ،حفاظ استحکامات

redoubtable : ترسناک ،موحش ،مستحکم ،سهمناک

redound : کمک کردن ،منجر شدن ،لبريز شدن

redout : علوم نظامى : قرمز شدن يا سرخ شدن ميدان ديد يا جلوى چشم انسان

redox system : شيمى : سيستم اکسايش - کاهش

redress : جبران خسارت

redress of grievances : فريادرس

redresser : فريادرسي , فرياد رس

redressing : معمارى : باز تراشى

redshank : (ج.ش ).مرغ پا قرمز کرانه زى ،مرغابى

redstart : بلبل دم قرمز اروپايى

redstone : علوم نظامى : موشک زمين به زمين رداستون

reduce : تصغير کردن , کم کردن , تخفيف دادن

reduce to obedience : مطيع کردن

reduce to poverty : بگدايى انداختن

reduced : نازل

reduced charge (artill,gun) : علوم دريايى : خرج خفيف

reduced circumstances : بينوايى ،بيچيزى

reduced cues : روانشناسى : نشانه هاى مخفف

reduced employees : کارمندان کم شده ،کارمندان منفصل گرديده( براى کاهش هزينه)

reduced eye : علوم دريايى : چشمى باريک شده

reduced form : بازرگانى : فرم تعديل شده

reduced instruction set computer : کامپيوتر : کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى کاسته شده

reduced pressure : معمارى : فشار کاهيده

reduced price : بهاى نازل ،بهاى کاسته ،بهاى تخفيف دار

reduced temprature : معمارى : دماى کاهيده

reduced variable : شيمى : متغير کاهيده

reduced velocity : شيمى : گرانروى کاهيده

reducer : کاهنده

reducible : کاستني , ساده شدني

reducible representation : شيمى : نمايش کاهش پذيرى

reducing adaptor : شيمى : رابط کاهنده

reducing agent : شيمى : عامل کاهنده

reducing atmosphere : شيمى : جو کاهنده

reducing flame : معمارى : شعله احياگر

reducing pipe : علوم مهندسى : لوله احياء کننده

reductase : (ش ).دياستازى که موجب تقليل و حل گردد

reduction : تقليل , تخفيف , فروکش , تنزل , ساده سازي , کاهش

reduction crusher : معمارى : سنگشکن مخروطى

reduction factor : علوم هوايى : ضريب کاهش

reduction into possession : قانون ـ فقه : از قوه به فعل دراوردن تصرف

reduction of capital : قانون ـ فقه : تقليل سرمايه شرکت

reduction of road : علوم نظامى : از بين بردن موانع جاده

reduction of shares of the heirs : قانون ـ فقه : عول

reduction to the meridian : علوم دريايى : تعديل به نصف النهار

reductional : )reduction(اختصار،تبديل ،کاهش ،تقليل ،احيا،احاله

reductionism : روانشناسى : کاهش گرى

reductive : تقليل دهنده

reductive ad absurdum : قانون ـ فقه : روش اثبات بطلان استدلال از طريق محال بودن نتيجه ان

redudancy check : بررسى افزونگى

redun dantly : بطور زائديا زيادى ،با حشووزوائد،فراوان

redundance : ريع

redundancies : زوايد

redundancy : افزونگي , حشو

redundant : حشوي , رمزافزونه

redundant information : کامپيوتر : يک پيام بيان شده به روشى که اساس اطلاعات بطرق گوناگون يافت مى شود

redundant language : سخن زائد يازيادى حشووزوائد

redundantly : فراوان ،بطور زائديازيادى ،باحشو وزوائد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای - نمونه پنجم
جزوه عربی پایه تا کنکور
"نقشه های اتوکدی مسکونی4 واحده، تیپ 3 طبقه ای با پارکینگ با اسکلت بتنی _نمونه1"
برطرف کردن مشکل رفتاری وروانی دانش آموزان بوسیه ورزش
پلان اتوکد 2 نمونه بیمارستان همراه با پرسپکتیو(3d cad) یکی از بیمارستان ها
دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی
ترویج دادن فرهنگ کتابخوانی ومطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر
علاقه مند کردن دانش آموزان ششم ابتدایی به کار گروهی یا همیاری درکلاس
نحوه ی جذب کردن دانش آموزان به نماز و فرائض دینی
عکس هایی از روستای یوزباشکندی
دانلود پاورپوینت زلزله
دانلود پرژه درس روستا1(روستای زنوزق)
دانلود عکس هایی از روستای زنوزق
همه تعاریف شیمی کنکور
دانلود مقاله تحلیل زبان برنامه نویسی ++C
دانلود مقاله تحلیل زبان برنامه نویسی جاوا
دانلود مقاله سیستم های هوشمند
جزوه کامل آرایه های ادبی برای کنکور
دانلود مقاله وب نامرئی - وب عمیق