لغات مشابه
red ocher : (مع ).گل اخرى

Red Orchestra : ارکستر سرخ

red pencil : عيب گرفتن ،تصحيح کردن

red rattle : مويزک ،کشمشش کولى

red reg : چيزى که موجب خشم وبرانگيختگى گرد د،يکجورزنگ در گندم

red rose : گل سرخ ،گل سورى

Red Sea : درياي احمر

red siskin : (ج.ش ).سهره سرخ رنگ امريکايى

Red Square : ميدان سرخ

red tamarind : تمر گجرات

red tape : نوار باريک قرمز،(مج ).فرماليته ادارى ،تشريفات زائد،مقررات دست و پاگير

red wood : بقم

red worm : ( )=bloodworm(ج.ش ).کرم ريز سرخ رنگ)Tubifex(

red zone : ورزش : دايره قرمز صفحه هدفگيرى

red cap : دژبان ،باربرايتگاه راه اهن

red green blindness : روانشناسى : رنگ کورى سبز - قرمز

red legs : نام چندجورپرنده که پاهاى قرمز دارند

red out : علوم هوايى : از بين رفتن قدرت بينايى هنگام سقوط با شتاب منفى

red shortness : علوم مهندسى : شکنندگى - سرخ

red tapery : رعايت تشريفات رسمى وادارى بحد افراط،قرطاس بازى

red tapism : قانون ـ فقه : رعايت تشريفات ادارى به حد افراط

red tapist : قانون ـ فقه : معتقد بهred-tapism

red water : نوبه گاو وگوسفند که بر اثر ان پيشاب جانور قرمزميشود

redact : آماده چاپ کردن

redaction : ويرايش ،انشاء

redactor : سردبير

redan : استحکامات دوپهلو که گوشه برجسته اى ازان بيرون مى ايستد

redargue : توبيخ کردن ،متهم ساختن ،تکذيب کردن

redbreast : سينه سرخ , سرخ سرک

redbud : (گ.ش ).درخت ارغوان ،گل ارغوان

redcoat : سرباز انگليسى( بويژه در جنگ استقلال امريکا)

redd : درست کردن ،مرتب کردن ،رهاساختن

redden : سرخ کردن

reddendo singula singulis : قانون ـ فقه : الفاظ در قسمتهاى مختلف سند بايد متناسب با هم تعبير شوند

reddendum : قانون ـ فقه : موعد يا مهلت پرداخت اجاره

reddish : مايل بقرمز

reddle : گل اخرى زدن

rede : پند،تدبير،مشورت دادن ،حدس زدن ،هدايت کردن ،واقعه ،جريان ،وقوع ،مصلحت

redecorate : مجددا آراستن

redecoration : نوارايى

rededication : اهدا مجدد،تقديم مجدد

redeem : فديهدادن

Redeem : باز خریدن ، جبران کردن

Redeem : باز خریدن ، جبران کردن

redeem a security : قانون ـ فقه : وثيقه اى را فک کردن

redeem of pledge : قانون ـ فقه : فک وثيقه

redeemer : نجات دهنده , فديه دهنده

redefine : دوباره تعريف کردن

redeliver : دوباره تحويل دادن

redemand : تجزيه طلب شدن

redemption : باز خريد , رهيي

redemption of a loan : قانون ـ فقه : اداى دين

redemptive : رستگارى بخش ،باز خريدنى

redemptory : رستگارى بخش

redeploy : از منطقه اى به منطقه ديگر اعزام داشتن ،نقل و انتقال دادن

redesign : طراحي مجدد کردن

redesignate : علوم نظامى : اسم گذارى مجدد يکانها يا تغيير دادن شماره يکانها

redevelopment : تغییر نقشه و دکور

redhead : مو قرمز

rediant energy : علوم هوايى : انرژى تابشى

redicule : تمسخر , مسخره کردن

rediculous : مسخره

rediculously : بطور خنده اور،بطور مضحک

redingote : ردنگت

redintegrate : تجديد شونده ،دوباره مستقر شونده ،دوباره درست کردن ،دوباره بر قرار کردن ،تجديد کردن ،دوباره يکى شدن

redirect : بازپرسى از شهود بعد از بازجويى متهم ،دوباره راهنمايى کردن

redirection operator : کامپيوتر : عملگر تعيين جهت

redisseinsin : قانون ـ فقه : اعاده تصرف عدوانى

redistribution effect : بازرگانى : اثر توزيع مجدد

redistribution of force : عمران : تقسيم مجدد نيروها

redistribution of income : بازرگانى : توزيع دوباره درامد

redistribution of wealth : بازرگانى : توزيع دوباره ثروت

redivivus : تولد تازه يافته ،زندگى نو يافته

redlead : شيمى : سرنج

redlining : کامپيوتر : خط قرمز کشيدن

redness : حمره , سرخي

redo : دوباره انجام دادن

redolence : بو داشتن ،بو،عطر،خاطرات گذشته

redolent : معطر،بودار،حاکى

redouble : دوچندان کردن ،افزودن ،دوبرابر کردن

redoubt : موضع محصور دفاعى کوچک ،حفاظ استحکامات

redoubtable : ترسناک ،موحش ،مستحکم ،سهمناک

redound : کمک کردن ،منجر شدن ،لبريز شدن

redout : علوم نظامى : قرمز شدن يا سرخ شدن ميدان ديد يا جلوى چشم انسان

redox system : شيمى : سيستم اکسايش - کاهش

redress : جبران خسارت

redress of grievances : فريادرس

redresser : فريادرسي , فرياد رس

redressing : معمارى : باز تراشى

redshank : (ج.ش ).مرغ پا قرمز کرانه زى ،مرغابى

redstart : بلبل دم قرمز اروپايى

redstone : علوم نظامى : موشک زمين به زمين رداستون

reduce : تصغير کردن , کم کردن , تخفيف دادن

reduce to obedience : مطيع کردن

reduce to poverty : بگدايى انداختن

reduced : نازل

reduced charge (artill,gun) : علوم دريايى : خرج خفيف

reduced circumstances : بينوايى ،بيچيزى

reduced cues : روانشناسى : نشانه هاى مخفف

reduced employees : کارمندان کم شده ،کارمندان منفصل گرديده( براى کاهش هزينه)

reduced eye : علوم دريايى : چشمى باريک شده

reduced form : بازرگانى : فرم تعديل شده

reduced instruction set computer : کامپيوتر : کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى کاسته شده

reduced pressure : معمارى : فشار کاهيده

reduced price : بهاى نازل ،بهاى کاسته ،بهاى تخفيف دار

reduced temprature : معمارى : دماى کاهيده

reduced variable : شيمى : متغير کاهيده

reduced velocity : شيمى : گرانروى کاهيده

reducer : کاهنده

reducible : کاستني , ساده شدني

reducible representation : شيمى : نمايش کاهش پذيرى

reducing adaptor : شيمى : رابط کاهنده

reducing agent : شيمى : عامل کاهنده

reducing atmosphere : شيمى : جو کاهنده

reducing flame : معمارى : شعله احياگر

reducing pipe : علوم مهندسى : لوله احياء کننده

reductase : (ش ).دياستازى که موجب تقليل و حل گردد

reduction : تقليل , تخفيف , فروکش , تنزل , ساده سازي , کاهش

reduction crusher : معمارى : سنگشکن مخروطى

reduction factor : علوم هوايى : ضريب کاهش

reduction into possession : قانون ـ فقه : از قوه به فعل دراوردن تصرف

reduction of capital : قانون ـ فقه : تقليل سرمايه شرکت

reduction of road : علوم نظامى : از بين بردن موانع جاده

reduction of shares of the heirs : قانون ـ فقه : عول

reduction to the meridian : علوم دريايى : تعديل به نصف النهار

reductional : )reduction(اختصار،تبديل ،کاهش ،تقليل ،احيا،احاله

reductionism : روانشناسى : کاهش گرى

reductive : تقليل دهنده

reductive ad absurdum : قانون ـ فقه : روش اثبات بطلان استدلال از طريق محال بودن نتيجه ان

redudancy check : بررسى افزونگى

redun dantly : بطور زائديا زيادى ،با حشووزوائد،فراوان

redundance : ريع

redundancies : زوايد

redundancy : افزونگي , حشو

redundant : حشوي , رمزافزونه

redundant information : کامپيوتر : يک پيام بيان شده به روشى که اساس اطلاعات بطرق گوناگون يافت مى شود

redundant language : سخن زائد يازيادى حشووزوائد

redundantly : فراوان ،بطور زائديازيادى ،باحشو وزوائد

reduplicate : نسخه دوم

reduplication : تکرار،دوبرابر کردن

reduplicative : تکرارى

reduviid : (ج.ش ).وابسته بخانواده نيم بالان خون اشاک( مثل کنه و غيره)

redux : علوم هوايى : خانواده اى از چسبها

redwing : (ج.ش ).باسترک اروپايى

redwood : (گ.ش ).درخت غول ،درخت ماموت

reebtry : ورود مجدد

reecho : باز پژواک

reechy : فاسد،بدبو،ترشيده

reed & prince screw : علوم هوايى : پيچى با سر شکافدار

reed frequency meter : علوم مهندسى : فرکانس مترانبرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری