لغات مشابه
red tapism : قانون ـ فقه : رعايت تشريفات ادارى به حد افراط

red tapist : قانون ـ فقه : معتقد بهred-tapism

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: