لغات مشابه
redefine : دوباره تعريف کردن

redeliver : دوباره تحويل دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: