لغات مشابه
redemption : باز خريد , رهيي

redemption of a loan : قانون ـ فقه : اداى دين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: