لغات مشابه
redemptive : رستگارى بخش ،باز خريدنى

redemptory : رستگارى بخش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: